Madurodam The Hague

two male adults look like giants in between of the miniture houses of madurodam the hague

Blog by Private Tours Holland:
Madurodam in The Hague is the smallest city in the Netherlands, perfect for feeling like a giant. This four-acre park showcases the most important Dutch buildings in miniature at a scale of 1:25. It features 16,000 mini people, 4,500 cars, and 58 ships in a lively display.
Highlights of Madurodam are:
– Schiphol Airport: See mini planes taking off and landing.
– The Peace Palace: Admire the replica of the International Court of Justice.
– Bulb Fields: Enjoy the vibrant tulip fields in full bloom.
– Port of Rotterdam: Watch tiny cargo ships and cranes at work.
– Binnenhof: Explore the historic Dutch parliamentary complex.
– Holland’s Windmills: Marvel at the classic Dutch windmills.
Madurodam honours George Maduro, a student from The Hague who played a key role in the resistance against the German occupation during World War II. He died in 1945 in the Dachau concentration camp.
Madurodam is interactive, allowing visitors to operate miniatures, load cargo ships, and even create music at a DJ booth. It offers insights into Dutch culture, history, and architecture, making it educational for all ages.
Madurodam is perfect for families, with interactive exhibits, playgrounds, picnic areas, and restaurants. The park is wheelchair accessible and easily reached by public transport.
Whether you’re a history buff, architecture enthusiast, or just looking for a unique day out, Madurodam provides a fascinating look at the Netherlands’ iconic landmarks and cultural heritage. It’s a place where history comes alive on a miniature scale.
My tour can include a visit to Madurodam, letting you explore the Netherlands from a giant’s perspective.
(Text blog Hans Langh Private Tours Holland).

If we tour the Hague, Madurodam is a great place to go if you want to see all the highlights of Holland in one place.

https://www.netherlands-tourism.com/madurodam-a-miniature-park-worth-visiting/

Madurodam in Den Haag is de kleinste stad van Nederland, perfect om je als een reus te voelen. Dit vier hectare grote park toont de belangrijkste Nederlandse gebouwen in miniatuur op een schaal van 1:25. Het bevat 16.000 mini-mensen, 4.500 auto’s en 58 schepen in een levendige weergave.
Hoogtepunten van Madurodam zijn:
– Schiphol Airport: Bekijk mini-vliegtuigen die opstijgen en landen.
– Het Vredespaleis: Bewonder de replica van het Internationaal Gerechtshof.
– Bollenvelden: Geniet van de kleurrijke tulpenvelden in volle bloei.
– Haven van Rotterdam: Zie kleine vrachtschepen en kranen aan het werk.
– Binnenhof: Verken het historische Nederlandse parlementscomplex.
– Nederlandse molens: Bewonder de klassieke Nederlandse windmolens.
Madurodam is een eerbetoon aan George Maduro, een student uit Den Haag die een sleutelrol speelde in het verzet tegen de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij stierf in 1945 in het concentratiekamp Dachau.
Madurodam is interactief en laat bezoekers miniaturen bedienen, vrachtschepen laden en zelfs muziek maken bij een DJ-stand. Het biedt inzichten in de Nederlandse cultuur, geschiedenis en architectuur, wat het educatief maakt voor alle leeftijden.
Madurodam is perfect voor gezinnen, met interactieve tentoonstellingen, speeltuinen, picknickplaatsen en restaurants. Het park is rolstoel toegankelijk en gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.
Of je nu een geschiedenisliefhebber bent, een architectuurliefhebber, of gewoon op zoek bent naar een unieke dag uit, Madurodam biedt een fascinerende kijk op de iconische bezienswaardigheden en culturele erfgoed van Nederland. Het is een plek waar geschiedenis tot leven komt op miniatuurschaal.
Mijn tour kan een bezoek aan Madurodam omvatten, waardoor je Nederland vanuit een reuzenperspectief kunt verkennen.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Haarlemmermeer Polder

the pumping station and ring canal of haarlemmermeer polder seen from above haarlemmermeer polder

Blog by Private Tours Holland:
How the Haarlemmermeer transformed from lake to polder.
The Haarlemmermeer was formed after storms around 1500 merged several smaller lakes into one large body of water. Known for its rough conditions, the lake earned the nickname ‘Water Wolf’.
Reclamation began in 1840. Initially, 200 windmills were planned for the project, but the steam engine allowed the job to be done with just three steam pumping stations.
The enormous Cruquius steam pumping station is one of Europe’s most impressive industrial monuments and is still operational today. The station’s cylinder, over 3.50 meters in diameter, has pistons that drive eight external balance arms. Each stroke pumped 64,000 liters of water out of the lake.
Before reclamation, Abbenes and Lisserbroek were islands. Today, they are preserved pieces of old land within the Haarlemmermeer polder.
The Haarlemmermeer Polder is part of the Defence Line of Amsterdam, a 60-kilometer ring canal divided by the Geniedijk. This military structure was designed to protect Amsterdam by controlled flooding.
The transformation of Haarlemmermeer from a turbulent lake to a reclaimed polder showcases human ingenuity and engineering. The region’s history is reflected in its industrial monuments like the Cruquius steam pumping station and its role in the Defence Line of Amsterdam.
(Text blog Hans Langh Private Tours Holland).

More information about Haarlemmermeer water management in hollandlandofwater.com

Hoe de Haarlemmermeer van meer in polder veranderde.
De Haarlemmermeer ontstond na stormen rond 1500 waarbij verschillende kleinere meren samenkwamen tot één groot waterlichaam. Door de ruige omstandigheden kreeg het meer de bijnaam ‘Waterwolf’.
De drooglegging begon in 1840. Aanvankelijk waren er 200 windmolens gepland voor het project, maar de stoommachine maakte het mogelijk om het werk te doen met slechts drie stoomgemalen.
Het enorme Cruquius stoomgemaal is een van Europa’s meest indrukwekkende industriële monumenten en is nog steeds operationeel. De cilinder van het gemaal, met een diameter van meer dan 3,50 meter, heeft zuigers die acht externe balansarmen aandrijven. Elke slag pompte 64.000 liter water uit het meer.
Voor de drooglegging waren Abbenes en Lisserbroek eilanden. Vandaag de dag zijn het bewaarde stukken oud land binnen de Haarlemmermeerpolder.
De Haarlemmermeerpolder maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam, een 60 kilometer lange ringgracht verdeeld door de Geniedijk. Deze militaire structuur was ontworpen om Amsterdam te beschermen door middel van gecontroleerde overstromingen.
De transformatie van de Haarlemmermeer van een turbulent meer naar een drooggelegde polder toont het menselijke vernuft en de ingenieurskunst. De geschiedenis van de regio wordt weerspiegeld in industriële monumenten zoals het Cruquius stoomgemaal en haar rol in de Stelling van Amsterdam.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Central Station Amsterdam

central station amsterdam with it's two towers, one indicating time and the other wind direction

Blog by Private Tours Holland:
Central Station is the heart of Old Amsterdam.
The Damrak, running from Dam Square to Central Station, was once a bustling medieval harbour.
Today, it’s a lively street leading to one of Amsterdam’s most iconic landmarks: Central Station.
For many visitors, Central Station is their first impression of Amsterdam. A grand welcome to Amsterdam. Designed by Pierre Cuypers and built on an artificial island, it serves as a grand gateway to the city. The main entrance features two towers—one showing the correct time and the other indicating wind direction.
Central Station’s facade is richly decorated with intricate designs and symbols. Notable is the wheel with wings, representing progress and connectivity. The decorations also include allegories of global trade and commerce, showcasing Amsterdam’s international connections and prosperity.
The station’s design includes many allegories about ideals such as civilisation and brotherhood, reflecting the era’s optimism about the railway’s role in economic growth.
Adding to its grandeur are the coats of arms of major European cities like Berlin and London, symbolising Amsterdam’s strong ties with other key trade hubs.
Walking from Dam Square to Central Station takes you through Amsterdam’s rich history, from its medieval past to its modern development.
(Text blog Hans Langh Private Tours Holland).

The main transportation hub Central Station we will see on all our tours.

Getting around from Amsterdam CS Central Railway Station

Centraal Station is het hart van Oud-Amsterdam.
Het Damrak, dat van de Dam naar het Centraal Station loopt, was ooit een bruisende middeleeuwse haven. Vandaag de dag is het een levendige straat die leidt naar een van de meest iconische bezienswaardigheden van Amsterdam: het Centraal Station.
Voor veel bezoekers is het Centraal Station hun eerste indruk van Amsterdam. Een grootse verwelkoming in Amsterdam. Ontworpen door Pierre Cuypers en gebouwd op een kunstmatig eiland, dient het als een grootse toegangspoort tot de stad. De hoofdingang heeft twee torens—één die de juiste tijd aangeeft en de andere die de windrichting aangeeft.
De gevel van het Centraal Station is rijkelijk versierd met ingewikkelde ontwerpen en symbolen. Opvallend is het wiel met vleugels, dat vooruitgang en connectiviteit vertegenwoordigt. De versieringen bevatten ook allegorieën van wereldwijde handel en commercie, die de internationale verbindingen en welvaart van Amsterdam laten zien.
Het ontwerp van het station bevat veel allegorieën over idealen zoals beschaving en broederschap, wat de optimistische visie van die tijd weerspiegelt op de rol van de spoorwegen in economische groei.
Aan de grandeur wordt toegevoegd door de wapens van grote Europese steden zoals Berlijn en Londen, die de sterke banden van Amsterdam met andere belangrijke handelscentra symboliseren.
Een wandeling van de Dam naar het Centraal Station voert je door de rijke geschiedenis van Amsterdam, van het middeleeuwse verleden tot de moderne ontwikkeling.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

museums along Amsterdam canals

artist impression of one of the museums along amsterdam canals with amsterdam flag, three andreas crosses, in top

Blog by Private Tours Holland:
Amsterdam’s canal belt is the city’s crown jewel, showcasing the charm and grandeur of a historic trading hub. The beautiful canals—Prinsengracht, Herengracht, Keizersgracht, and Singelgracht—are lined with majestic, palace-like houses.
Many of these grand canal houses are now museums, allowing visitors to explore Amsterdam’s rich history and culture.

# Cromhouthuis and Biblical Museum
Visit one of the most beautiful 17th-century canal houses, which also houses the Biblical Museum with religious artifacts and stories.

# Museum Het Grachtenhuis
Learn about the history of Amsterdam’s canal belt through interactive exhibits in this 17th-century canal house.

# Museum Van Loon
Explore the former home of Willem van Loon, a founder of the Dutch East India Company, featuring beautifully preserved rooms and a stunning garden.

# FOAM Photography Museum
Housed in a gorgeous canal house, this museum showcases a wide range of photographic art, from contemporary works to historical pieces.

# The Cat Cabinet
A unique museum dedicated to cat art, featuring works by artists like Rembrandt and Picasso, established in memory of the red cat John Pierpont Morgan.

# Museum of Bags and Purses Hendrikje
The world’s largest bag museum, displaying a vast collection of bags and purses from the Middle Ages to today.

# Museum Willet-Holthuysen
An elegant canal house with lavishly decorated rooms and a beautiful city garden, offering a glimpse into 19th-century merchant life.

# Houseboat Museum
Located on Prinsengracht 296, this former freighter built in 1914 offers a unique look at houseboat living in Amsterdam.

Experience the Grandeur
Visiting these museums offers a chance to explore the rich history and culture of Amsterdam’s canal belt. Each museum provides a unique perspective on the city’s past and architectural beauty. Whether interested in history, art, fashion, or unique living spaces, the canal belt’s museums have something for everyone. Walking along these historic canals and visiting their museums will deepen your appreciation for Amsterdam’s vibrant heritage.
(Text blog Hans Langh Private Tours Holland).

Sightseeing the Amsterdam canals will always be part of all our private tours.

https://whichmuseum.com/museum/the-museum-of-the-canals-amsterdam-937

De grachtengordel van Amsterdam is het kroonjuweel van de stad en toont de charme en grandeur van een historisch handelscentrum. De prachtige grachten—Prinsengracht, Herengracht, Keizersgracht en Singelgracht—zijn omzoomd met majestueuze, paleisachtige huizen.
Veel van deze grandioze grachtenhuizen zijn nu musea, waardoor bezoekers de rijke geschiedenis en cultuur van Amsterdam kunnen verkennen.

# Cromhout-huis en Bijbels Museum.
Bezoek een van de mooiste 17e-eeuwse grachtenhuizen, waar ook het Bijbels Museum met religieuze artefacten en verhalen is gehuisvest.

# Museum Het Grachtenhuis.
Leer over de geschiedenis van de Amsterdamse grachtengordel door middel van interactieve tentoonstellingen in dit 17e-eeuwse grachtenhuis.

# Museum Van Loon.
Verken het voormalige huis van Willem van Loon, een oprichter van de VOC, met prachtig bewaard gebleven kamers en een schitterende tuin.

# FOAM Fotografiemuseum.
Gehuisvest in een prachtig grachtenhuis, toont dit museum een breed scala aan fotografische kunst, van hedendaagse werken tot historische stukken.

# Het Kattenkabinet.
Een uniek museum gewijd aan katten-kunst, met werken van kunstenaars als Rembrandt en Picasso, opgericht ter nagedachtenis aan de rode kat John Pierpont Morgan.

# Tassenmuseum Hendrikje.
Het grootste tassenmuseum ter wereld, met een uitgebreide collectie tassen en portemonnees van de middeleeuwen tot vandaag.

# Museum Willet-Holthuysen.
Een elegant grachtenhuis met prachtig ingerichte kamers en een mooie stadstuin, dat een inkijkje biedt in het leven van de 19e-eeuwse koopmansklasse.

# Woonboot museum.
Gelegen aan de Prinsengracht 296, biedt dit voormalige vrachtschip uit 1914 een unieke kijk op het wonen op een woonboot in Amsterdam.

Beleef de Grandeur. Het bezoeken van deze musea biedt de kans om de rijke geschiedenis en cultuur van de Amsterdamse grachtengordel te verkennen. Elk museum biedt een uniek perspectief op het verleden en de architectonische schoonheid van de stad. Of je nu geïnteresseerd bent in geschiedenis, kunst, mode of unieke woonruimtes, de musea van de grachtengordel hebben voor ieder wat wils. Wandelen langs deze historische grachten en hun musea bezoeken zal je waardering voor het levendige erfgoed van Amsterdam verdiepen.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Jopen kerk beer Haarlem

drinking jopen beer in the jopen kerk Haarlem church

Blog by Private Tours Holland:
Jopen kerk in Haarlem is a former church transformed into a brewery, where visitors come to enjoy Jopen beer. This unique destination is a must-visit for beer lovers. Many vacant churches in the Netherlands have found new purposes, and Jopenkerk stands as a blend of history and modern craft brewing.
A Haven for Beer Enthusiasts
Jopenkerk brews a variety of Jopen beers, experimenting with flavors, herbs, and ingredients. This dedication to quality and creativity makes it a favorite for both locals and tourists.
Special Beers to try are:

 • Jopen Nuts for Chocolate: A blond beer with roasted almonds and cocoa, balancing nutty and chocolate flavours.
 • Jopen Sin & Remorse: A very dark, heavy stout with rich coffee, cocoa, and chocolate aromas.
 • Jopen Wayne’s World: A blond beer with a citrus smell and slight sourness, offering a refreshing twist.
  Jopen kerk serves homemade Dutch bitterballen, prepared with their own beer, perfectly complementing their beer selection.
  Jopen kerk is a must-visit in Haarlem, offering a unique experience with its historic setting and high-quality beers. Whether you’re a beer enthusiast or exploring Haarlem’s culture, Jopen kerk is not to be missed.
  (Text blog Hans Langh Private Tours Holland).

The Jopen church brewery is a great place for a lunch or a cup of coffee. A good stop during our floral tours.

https://www.tastytales.tv/breweries/jopen-bier/

De Jopen kerk in Haarlem is een voormalige kerk die is omgebouwd tot brouwerij, waar bezoekers komen om te genieten van Jopenbier. Deze unieke bestemming is een must voor bierliefhebbers. Veel leegstaande kerken in Nederland hebben een nieuwe bestemming gekregen, en Jopen kerk is een mix van geschiedenis en moderne ambachtelijke brouwerij.
Een Paradijs voor Bierliefhebbers
Jopenkerk brouwt een verscheidenheid aan Jopen bieren, waarbij wordt geëxperimenteerd met smaken, kruiden en ingrediënten. Deze toewijding aan kwaliteit en creativiteit maakt het een favoriet bij zowel de lokale bevolking als toeristen.
Speciale Bieren om te proberen zijn:

 • Jopen Nuts for Chocolate: Een blond bier met geroosterde amandelen en cacao, dat een evenwichtige nootachtige en chocolade-achtige smaak biedt.
 • Jopen Sin & Remorse: Een zeer donkere, zware stout met rijke aroma’s van koffie, cacao en chocolade.
 • Jopen Wayne’s World: Een blond bier met een citrusgeur en lichte zuurheid, wat een verfrissende twist geeft.
  Jopenkerk serveert huisgemaakte Nederlandse bitterballen, bereid met hun eigen bier, wat perfect past bij hun bierselectie.
  Jopenkerk is een must-see in Haarlem, en biedt een unieke ervaring met zijn historische setting en hoogwaardige bieren. Of je nu een bierliefhebber bent of de cultuur van Haarlem verkent, Jopenkerk mag je niet missen.
Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Royal Palace Amsterdam

royal palace amsterdam at a blue night empty dam square

Blog by Private Tours Holland:
Designed by architect Jacob van Campen, the Royal Palace features classicist architecture with Italian influences. Built during the Dutch Golden Age (1648-1665), it symbolised Amsterdam’s wealth and prosperity.
The Royal Palace dominates Dam Square, the bustling heart of Amsterdam. Originally the town hall, it was transformed into a royal residence, showcasing the city’s rich history and architectural brilliance.
In the early 19th century, Louis Bonaparte, Napoleon’s brother, converted the town hall into his residence. Despite its royal status, the Dutch royal family rarely uses it today, but its historical significance remains.
A notable feature is the statue of Atlas at the rear, depicting the Titan carrying the world. This symbolizes Amsterdam’s global influence during the Golden Age.
The highlight is the Burger Hall (Citizens’ Hall), representing the universe with Amsterdam’s citizens at its center. It features large maps displayed as floor mosaics, showing Amsterdam’s trade networks and explorations.
Visitors explore the grandeur of the Golden Age and the building’s history. The opulent rooms are filled with artworks, carvings, and artifacts, telling the story of Amsterdam’s rise.
Royal Palace is a symbol of Amsterdam’s artistic, cultural, and political achievements. It hosts state functions and official receptions, serving as a living monument to Dutch history.
Whether you’re a history enthusiast, architecture lover, or curious traveler, the Royal Palace is a must-visit. Its architectural splendour, historical significance, and cultural richness make it an unmissable highlight of Amsterdam.
(Text blog Hans Langh Private Tours Holland).

During all our private tours we will see Dam Square with the Royal Palace.

https://www.royal-house.nl/topics/royal-palace-amsterdam

Ontworpen door Jacob van Campen, heeft het Koninklijk Paleis een classicistische architectuur met Italiaanse invloeden. Gebouwd tijdens de Nederlandse Gouden Eeuw (1648-1665), symboliseerde het de rijkdom en welvaart van Amsterdam.
Het Koninklijk Paleis domineert de Dam, het bruisende hart van Amsterdam. Oorspronkelijk het stadhuis, werd het getransformeerd tot een koninklijke residentie en toont het de rijke geschiedenis en architectonische pracht van de stad.
In het begin van de 19e eeuw veranderde Lodewijk Bonaparte, de broer van Napoleon, het stadhuis in zijn residentie. Ondanks zijn koninklijke status wordt het paleis vandaag de dag zelden gebruikt door de Nederlandse koninklijke familie, maar de historische betekenis blijft bestaan.
Een opvallend kenmerk is het standbeeld van Atlas aan de achterkant, die de Titaan afbeeldt terwijl hij de wereld draagt. Dit symboliseert de wereldwijde invloed van Amsterdam tijdens de Gouden Eeuw.
Het hoogtepunt is de Burgerzaal, die het universum vertegenwoordigt met de burgers van Amsterdam in het centrum. Het bevat grote kaarten die als vloermozaïeken worden weergegeven en de handelsnetwerken en ontdekkingen van Amsterdam laten zien.
Bezoekers verkennen de grandeur van de Gouden Eeuw en de geschiedenis van het gebouw. De weelderige kamers zijn gevuld met kunstwerken, houtsnijwerk en artefacten die het verhaal van de opkomst van Amsterdam vertellen.
Het Koninklijk Paleis is een symbool van de artistieke, culturele en politieke prestaties van Amsterdam. Het herbergt staatsfuncties en officiële recepties, en dient als een levend monument van de Nederlandse geschiedenis.
Of je nu een geschiedenisliefhebber, architectuurliefhebber of nieuwsgierige reiziger bent, het Koninklijk Paleis is een must-see. De architecturale pracht, historische betekenis en culturele rijkdom maken het tot een onmisbaar hoogtepunt van Amsterdam.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Hoorn

the old harbour of hoorn and its maritime history

Blog by Private Tours Holland:
You can still feel the Golden Age in Hoorn, a city on the IJsselmeer. In the 17th century, Hoorn was a key hub for the Dutch East India Company, with whaling as the main activity, operating around Greenland from June to September.
Hoorn has many monuments and churches from this era. The Hoofdtoren, a defensive tower built in 1532, later served as a Dutch East India Company office.
In 1573, the Battle of the Zuiderzee occurred off Hoorn’s coast against the Spanish. The defeated commander, Count Bossu, was imprisoned in Hoorn for three years. In 1613, a row of beautiful houses with plaques depicting the battle was built to commemorate this event.
The Roode Steen, named for the bloodshed during executions, hosts the Westfries Museum, which details Hoorn’s Golden Age and seafaring history. At De Waag, built in 1609, Dutch cheeses were weighed for centuries, with Hoorn’s cheese market being the oldest in the Netherlands.
A statue of Jan Pieterszoon Coen, a notable figure from Hoorn, stands in the city, though he is now controversial.
The politically correct municipality has placed an explanatory text on the pedestal: “According to critics, Coen’s violent trade policy in the Indies archipelago deserves no tribute.”
(Text blog Hans Langh Private Tours Holland).

The Amsterdam and countryside tour could include a visit to Hoorn.
Amsterdam, Windmills and Countryside Tour Hoorn, one of our main cities of the 17th century Golden Age.

United East Indian Company Hoorn

Je voelt nog steeds de Gouden Eeuw in Hoorn, een stad aan het IJsselmeer. In de 17e eeuw was Hoorn een belangrijk centrum voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), waarbij walvisvangst de belangrijkste activiteit was. Dit gebeurde rond Groenland van juni tot september.
Hoorn heeft veel monumenten en kerken uit deze periode. De Hoofdtoren, een verdedigingswerk gebouwd in 1532, diende later als kantoor van de VOC.
In 1573 vond de Slag op de Zuiderzee plaats voor de kust van Hoorn tegen de Spanjaarden. De verslagen commandant, Graaf Bossu, werd drie jaar in Hoorn gevangengehouden. In 1613 werd een rij mooie huizen met plaquettes ter nagedachtenis aan de slag gebouwd.
De Roode Steen, genoemd naar het bloedvergieten tijdens executies, herbergt het Westfries Museum, dat de Gouden Eeuw en de zeevaartgeschiedenis van Hoorn beschrijft. Bij De Waag, gebouwd in 1609, werden eeuwenlang Nederlandse kazen gewogen, en de kaasmarkt van Hoorn is de oudste van Nederland.
Een standbeeld van Jan Pieterszoon Coen, een bekende figuur uit Hoorn, staat in de stad, hoewel hij nu controversieel is. De politiek correcte gemeente heeft een verklarende tekst op de sokkel geplaatst: “Volgens critici verdient Coens gewelddadige handelsbeleid in de Indische archipel geen eerbetoon.”

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Rembrandt House Amsterdam

Rembrandt house amsterdam which Rembrandt purchased in 1639 and lived there until he went bankrupt in 1656

Blog by Private Tours Holland:
The Rembrandt House in Amsterdam, bought by Rembrandt in 1639 and his home until his bankruptcy in 1656, is now a museum. It showcases his complete collection of drawings and etchings, offering insight into his creative process.
Rembrandt faced many hardships, including financial struggles and the loss of his children and three wives. Despite this, his work thrived.
The museum offers daily etching demonstrations, showing Rembrandt’s techniques. Besides his paintings, he created nearly a thousand etchings and drawings, famous even in his lifetime, with many clients nearby in Amsterdam’s Jewish neighbourhood.
Visiting the Rembrandt House lets you explore the world of one of history’s greatest artists, experiencing both his personal struggles and artistic successes.
(Text blog Hans Langh Private Tours Holland).

https://www.rembrandthuis.nl/en/meet-rembrandt/

Het Rembrandthuis in Amsterdam, gekocht door Rembrandt in 1639 en zijn woning tot zijn faillissement in 1656, is nu een museum. Het toont zijn complete collectie tekeningen en etsen, en biedt inzicht in zijn creatieve proces.
Rembrandt kende veel tegenslagen, waaronder financiële problemen en het verlies van zijn kinderen en drie echtgenotes. Ondanks deze uitdagingen bleef zijn werk floreren.
Het museum biedt dagelijks demonstraties van het etsproces, waarbij Rembrandts technieken worden getoond. Naast zijn schilderijen maakte hij bijna duizend etsen en tekeningen, die al tijdens zijn leven beroemd waren, met veel klanten in de nabijgelegen Joodse buurt van Amsterdam.
Een bezoek aan het Rembrandthuis laat je de wereld van een van de grootste kunstenaars uit de geschiedenis verkennen, en zowel zijn persoonlijke tegenslagen als artistieke successen ervaren.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Old Church Amsterdam

nave of the old church amsterdam with pulpit and organ

Blog by Private Tours Holland:
The Old Church (Oude Kerk) in Amsterdam is the city’s oldest building, showcasing seven centuries of history. Originally a small wooden chapel for fishermen devoted to Saint Nicholas, it was built around 1300. Paradoxically, this historic church is located in the middle of the Red Light District.
About 10,000 Amsterdammers are buried here, including composer Jan Pieterszoon Sweelinck and Saskia van Uylenburgh, Rembrandt’s wife. Despite the Reformation and iconoclasm of 1566, which destroyed much of its interior, the Old Church remains one of the most beautiful and significant buildings in the city.
The church’s Gothic architecture features impressive stained glass windows, ancient wooden vaults, and intricate stone carvings. It provides a unique insight into Amsterdam’s rich and turbulent history.
Visitors can explore the church’s fascinating history through various exhibitions and events. The church also hosts concerts, utilizing its exceptional acoustics, especially during the annual Grachtenfestival. Whether you’re interested in history, architecture, or experiencing a piece of Amsterdam’s heritage, the Old Church is a must-visit landmark.
(Text blog Hans Langh Private Tours Holland).

https://oudekerk.nl/en/

The main places of worship in the western part of the Netherlands.
For all religions:

Saint John Church Gouda

New Church Delft

Jewish Amsterdam

He Hua Temple Amsterdam

New Bavo Cathedral Haarlem

old Saint Bavo Church Haarlem

Pieterskerk Leiden

New Church Amsterdam

Our Lord at the attic Amsterdam

Saint Nicolas Church Amsterdam

Old Church Delft

Hofjes almshouses Haarlem

Old Church Amsterdam

Laurenskerk Rotterdam

De Oude Kerk in Amsterdam is het oudste gebouw van de stad en toont zeven eeuwen geschiedenis. Oorspronkelijk was het een kleine houten kapel voor vissers, gewijd aan Sint-Nicolaas, gebouwd rond 1300. Paradoxaal genoeg ligt deze historische kerk midden in de rosse buurt.
Ongeveer 10.000 Amsterdammers zijn hier begraven, waaronder componist Jan Pieterszoon Sweelinck en Saskia van Uylenburgh, de vrouw van Rembrandt. Ondanks de Reformatie en Beeldenstorm van 1566, die een groot deel van het interieur verwoestten, blijft de Oude Kerk een van de mooiste en belangrijkste gebouwen van de stad.
De gotische architectuur van de kerk heeft indrukwekkende glas-in-loodramen, oude houten gewelven en ingewikkelde stenen gravures. Het biedt een uniek inzicht in de rijke en turbulente geschiedenis van Amsterdam.
Bezoekers kunnen de fascinerende geschiedenis van de kerk verkennen door middel van diverse tentoonstellingen en evenementen. De kerk organiseert ook concerten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de uitzonderlijke akoestiek, vooral tijdens het jaarlijkse Grachtenfestival. Of je nu geïnteresseerd bent in geschiedenis, architectuur of het ervaren van een stukje Amsterdams erfgoed, de Oude Kerk is een bezienswaardigheid die je niet mag missen.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Euromast Rotterdam

in top of the euromast rotterdam a father and son are enjoying view

Blog by Private Tours Holland:
The Euromast in Rotterdam is a city highlight.
From the ‘ship’s mast,’ you can enjoy an open-air view of the city. It was built in just 23 days for the 1960 Floriade Horticultural Expo. The tower is 330 feet tall, and with a rotating gondola, it rises another 275 feet, offering an impressive total height of 605 feet.
To the west, you can see the seaports and the North Sea. Looking north, you can spot Amsterdam, The Hague, and Utrecht. On clear days, the visibility extends for miles, allowing you to take in the stunning Dutch landscape.
At the top of the Euromast, there are two luxurious hotel suites, providing a unique opportunity to have the entire tower to yourself. These suites offer an unparalleled experience, combining luxury accommodation with the best views in the city. Imagine waking up to the panoramic vistas of Rotterdam from your private suite high above the city.
For the adventurous, the Euromast offers abseiling from the top platform. This thrilling activity provides an adrenaline rush as you descend the tower’s height, taking in the views from a unique perspective. It’s a perfect activity for thrill-seekers looking to add an extra element of excitement to their visit.
Inside the Euromast, visitors can learn about the rich history of Rotterdam. Through a time machine-like experience, the tower offers a chronological overview of the city’s development, from its early days to its modern status as a bustling metropolis. This interactive exhibit provides insights into key historical events and the evolution of Rotterdam over the centuries.
The Euromast also features a brasserie and a restaurant, where you can enjoy delicious meals while taking in the spectacular views. Whether you’re enjoying a casual lunch or a romantic dinner, the culinary offerings are designed to complement the breathtaking scenery.
Overall, the Euromast is not just a tower but a comprehensive experience that combines history, adventure, luxury, and culinary delights. It stands as a symbol of Rotterdam’s resilience and innovation, offering visitors a unique way to explore and appreciate the city from new heights.
(Text blog Hans Langh Private Tours Holland).

The Euromast is a great location for the perfect view over Rotterdam. Or for a lunch during our Grand Holland Tour.

https://www.holland.com/global/tourism/destinations/rotterdam

De Euromast in Rotterdam is een hoogtepunt van de stad.
Vanaf deze ‘scheepsmast’ kun je genieten van een openlucht uitzicht over de stad. De toren werd in slechts 23 dagen gebouwd voor de Floriade van 1960. De toren is 100 meter hoog, en met een roterende gondel stijgt hij nog eens 85 meter, wat een indrukwekkende totale hoogte van 185 meter oplevert.
In het westen kun je de zeehavens en de Noordzee zien. Kijkend naar het noorden, kun je Amsterdam, Den Haag en Utrecht zien. Op heldere dagen strekt de zichtbaarheid zich kilometers ver uit, waardoor je kunt genieten van het prachtige Nederlandse landschap.
Bovenin de Euromast bevinden zich twee luxe hotelsuites, die een unieke kans bieden om de hele toren voor jezelf te hebben. Deze suites bieden een ongeëvenaarde ervaring, met luxe accommodatie en het beste uitzicht van de stad. Stel je voor dat je wakker wordt met het panoramische uitzicht over Rotterdam vanuit je privésuite hoog boven de stad.
Voor de avontuurlijke bezoekers biedt de Euromast abseilen vanaf het bovenste platform. Deze spannende activiteit zorgt voor een adrenaline kick terwijl je de hoogte van de toren afdaalt, genietend van het uitzicht vanuit een uniek perspectief. Het is de perfecte activiteit voor sensatiezoekers die hun bezoek extra spannend willen maken.
Binnenin de Euromast kunnen bezoekers meer te weten komen over de rijke geschiedenis van Rotterdam. Door middel van een soort tijdmachine biedt de toren een chronologisch overzicht van de ontwikkeling van de stad, vanaf de vroege dagen tot de moderne status als bruisende metropool. Deze interactieve tentoonstelling biedt inzichten in belangrijke historische gebeurtenissen en de evolutie van Rotterdam door de eeuwen heen.
De Euromast beschikt ook over een brasserie en een restaurant, waar je kunt genieten van heerlijke maaltijden terwijl je geniet van het spectaculaire uitzicht. Of je nu geniet van een informele lunch of een romantisch diner, de culinaire aanbiedingen zijn ontworpen om de adembenemende omgeving te complementeren.
Al met al is de Euromast niet zomaar een toren, maar een alomvattende ervaring die geschiedenis, avontuur, luxe en culinaire hoogstandjes combineert. Het staat als een symbool van de veerkracht en innovatie van Rotterdam, en biedt bezoekers een unieke manier om de stad vanuit nieuwe hoogtes te verkennen en waarderen.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland