Delfshaven Rotterdam

canal, drawbridge and historical ships in Delfshaven

On the 1st of August 1620, religiously persecuted men departed from the Pilgrim Fathers’ Church, to sail to a new land now called America.
In Delfshaven Rotterdam one gets an impression of what Rotterdam looked like before the Second World War.
This district was spared from the German bombardment of 1940.
The beer of Brewery de Pelgrim calls itself ‘the liquid gold of Rotterdam’.
The church dates back to 1417, making it one of the oldest buildings in Rotterdam.
After a stay in Leiden and Amsterdam, the Pilgrims left Delfshaven via Southampton to Cape-Cod-Bay.
The most important reminder in the church is a large stained glass with an image of their ship the Speedwell.
They are considered the founders of the current United States. Thanksgiving Day honours their first successful harvest in the new homeland.

Delfshaven Rotterdam

Op 1 augustus 1620 vertrokken religieus vervolgde mannen en vrouwen uit de Pilgrim Fathers’ Church om naar een nieuw land te varen dat nu Amerika heet.
In Delfshaven Rotterdam krijgt men een indruk van hoe Rotterdam er vóór de Tweede Wereldoorlog uitzag.
Deze wijk bleef gespaard van het Duitse bombardement van 1940.
Het bier van de naburige Brouwerij de Pelgrim noemt zichzelf ‘het vloeibare goud van Rotterdam’.
De kerk stamt al uit 1417 en is daarmee een van de oudste Rotterdamse gebouwen.
Na een verblijf in Leiden en Amsterdam vertrokken de Pilgrims vanuit Delfshaven via Southampton naar Cape-Cod-Bay.
De belangrijkste herinnering in de kerk is een groot gebrandschilderd glas met een afbeelding van hun schip de Speedwell.
Zij worden beschouwd als de grondlegger van de huidige Verenigde Staten. Thanksgiving Day eert hun eerste succesvolle oogst in het nieuwe vaderland.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Old Church Delft

bird's eye view of the old church delft

The Oude Kerk at Oude Delft canal dates from the 14th century.
Remarkable about the Old Church Delft is the imposing tower that leans almost two meters.
In the tower is a bell that weighs more than 9,000 kilos, which is only rung on special occasions.
There are tombs of scientists and merchants from the golden age. The captains Piet Hein and Maarten Tromp, the painter Johannes Vermeer, the scientist Antoni van Leeuwenhoek. All information about Johannes Vermeer’s life and work at the Vermeer Center Delft.
The church has three organs and a pulpit from 1548, with the four evangelists Luke (symbolised with a bull), John (symbolised with an eagle), Mark (symbolised with a lion) and Matthew (symbolised with an angel.

Tickets to enter the Old Church also give acces to the New Church.

At our Amsterdam, Gouda, Delft and the Hague Tour we will see or visit the New Church and the Old Church in Delft.

https://oudeennieuwekerkdelft.nl/en/old-church/famous-people

The main places of worship in the western part of the Netherlands.
For all religions:

Saint John Church Gouda

New Church Delft

Jewish Amsterdam

He Hua Temple Amsterdam

New Bavo Cathedral Haarlem

old Saint Bavo Church Haarlem

Pieterskerk Leiden

New Church Amsterdam

Our Lord at the attic Amsterdam

Saint Nicolas Church Amsterdam

Old Church Delft

Hofjes almshouses Haarlem

Old Church Amsterdam

Laurenskerk Rotterdam

De Oude Kerk aan de Oude Delft gracht dateert uit de 14e eeuw.
Opvallend aan de Oude Kerk Delft is de imposante toren die bijna twee meter overhelt.
In de toren hangt een bel van ruim 9.000 kilo, die alleen bij speciale gelegenheden wordt geluid.
Er zijn graven van wetenschappers en kooplieden uit de gouden eeuw. De kapiteins Piet Hein en Maarten Tromp, de schilder Johannes Vermeer, de wetenschapper Antoni van Leeuwenhoek. Alle informatie over het leven en werk van Johannes Vermeer in het Vermeer Centrum Delft.
De kerk heeft drie orgels en een preekstoel uit 1548, met daarop de vier evangelisten Lucas (gesymboliseerd met een stier), Johannes (gesymboliseerd met een adelaar), Marcus (gesymboliseerd met een leeuw) en Matteüs (gesymboliseerd met een engel.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Hofjes almshouses Haarlem

charity for the poor, orphans and elderly at hofjes almshouses haarlem

Hofjes, little courtyards, were a form of private care for the elderly who were still able to live independently.
In the Middle Ages, these hofjes or almshouses in Haarlem were intended for the real poor.
Later, courtyards were also built for the bourgeois class who paid entrance fees.
Haarlem has even two courtyards that were built in the 21st century and this makes Haarlem a real hofjes city.
There are still about 20 hofjes and therefore a walk through the city is very worthwhile.
The smallest hofje in Haarlem, the ‘Hofje van Guurtje de Waal’, dating from 1616 was founded by the family of a wealthy textile merchant. It was intended for Reformed spinsters.
The Frans Loenenhofje was founded in 1607 as housing for elderly women. Loenen had built up a lot of wealth with betting and trading. “He who has lived in the shelter has lived well.” The courtyard is inhabited by older ladies.
Opposite the Frans Hals Museum you will find former ‘guest houses’. The houses were built between 1608 and 1612 by order of the directors of the nearby St. Elizabeth Hospital. Elderly people who had some savings bought themselves in and had shelter and care until the end of their lives. This was a more commercial set-up of the almshouses.

https://www.holland.com/global/tourism/destinations/more-destinations/haarlem/hofjes

The main places of worship in the western part of the Netherlands.
For all religions:

Saint John Church Gouda

New Church Delft

Jewish Amsterdam

He Hua Temple Amsterdam

New Bavo Cathedral Haarlem

old Saint Bavo Church Haarlem

Pieterskerk Leiden

New Church Amsterdam

Our Lord at the attic Amsterdam

Saint Nicolas Church Amsterdam

Old Church Delft

Hofjes almshouses Haarlem

Old Church Amsterdam

Laurenskerk Rotterdam

Hofjes waren een vorm van particuliere zorg voor ouderen die nog zelfstandig konden wonen.
In de middeleeuwen waren deze hofjes in Haarlem bedoeld voor de echte armen.
Later werden er ook hofjes gebouwd voor de burgerlijke klasse die entreegelden betaalde.
Haarlem heeft zelfs twee hofjes die in de 21e eeuw zijn aangelegd en dit maakt Haarlem tot een echte hofjes stad.
Er zijn nog zo’n 20 hofjes en daarom is een wandeling door de stad zeer de moeite waard.
Het hofje ‘Guurtje de Waal’, is het kleinste hofje van Haarlem. In 1616, gesticht door een rijke textielhandelaar en zijn familie. Het was bedoeld voor alleenstaande vrouwen van gereformeerde komaf.
Het Frans Loenen hofje werd in 1607 gesticht als huisvesting voor oudere vrouwen. Loenen had veel vermogen opgebouwd met wedden en handelen. ‘Hij die in het Hof heeft gewoond, heeft een goed leven geleid.’ De binnenplaats wordt bewoond door oudere dames.
Tegenover het Frans Hals Museum vindt u voormalige ‘gasten verblijven’. De huizen werden tussen 1608 en 1612 gebouwd in opdracht van de directeuren van het nabijgelegen St. Elizabeth Ziekenhuis. Ouderen die wat spaargeld hadden, kochten zich in en kregen tot het einde van hun leven onderdak en zorg. Dit was een meer commerciële opzet van de hofjes.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Our Lord at the attic Amsterdam

the original interior of the hidden church our lord at the attic amsterdam with altar our lord at the attic amsterdam

After the Reformation Amsterdam churches had to transform from Catholic to Protestant.
Those who had kept the Catholic faith had to go to hidden churches to attend mass. One of the best kept examples is the hidden church ‘Our Lord at the attic Amsterdam’, located in the middle of the Red Light District.
The large influx of Lutherans and Calvinists from the Southern Netherlands changed Amsterdam in the 17th and 18th centuries. From a predominantly Catholic city to a city with many religions. The Calvinist community of Amsterdam was full of Flemish people. To this day, Amsterdam is a city of many religions.
The 17th century interior of Our Lord at the Attic is still intact and very worth a visit.

https://www.atlasobscura.com/places/our-lord-in-the-attic

More about Amsterdam’s religious highlights

The main places of worship in the western part of the Netherlands.
For all religions:

Saint John Church Gouda

New Church Delft

Jewish Amsterdam

He Hua Temple Amsterdam

New Bavo Cathedral Haarlem

old Saint Bavo Church Haarlem

Pieterskerk Leiden

New Church Amsterdam

Our Lord at the attic Amsterdam

Saint Nicolas Church Amsterdam

Old Church Delft

Hofjes almshouses Haarlem

Old Church Amsterdam

Laurenskerk Rotterdam

Onze Lieve Heer op zolder Amsterdam met het originele interieur van de verborgen kerk en altaar.
Na de Reformatie moesten de Amsterdamse kerken zich transformeren van katholiek naar protestant.
De grote stroom van Lutheranen en Calvinisten uit de Zuid Nederlanden veranderde Amsterdam in de 17e en 18e eeuw. Van een overwegend katholieke stad in een stad met vele religies. De calvinistische gemeente van Amsterdam zat vol met Vlamingen. Tot op de dag van vandaag is Amsterdam een stad met vele religies.
Degenen die het katholieke geloof hadden behouden, moesten naar verborgen kerken gaan om de mis bij te wonen. Een van de best bewaarde voorbeelden is de verborgen kerk ‘Onze Lieve Heer op zolder Amsterdam’, gelegen midden op de Wallen.
Het 17e-eeuwse interieur is nog steeds intact en zeker een bezoek waard.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Heineken Experience Amsterdam

green star and green bottles the color of the beer at heineken experience amsterdam

Heineken is a typical Amsterdam beer and the company was founded in 1864 by Gerard Adriaan Heineken. The brewery at Stadhouderskade was then owned by Freddy Heineken and in use by Heineken until 1988.
At the moment Heineken is the second largest beer brewery in the world, after Anheuser-Busch InBev.
Now the massive brick building is in use as a multimedia information centre. Guided tours at the Heineken Experience Amsterdam are given every weekday all year around for visitors, if 18 years or older.
They will hear about the Heineken history, but also the brewing proces is explained. It is much more than just another brewery tour.
Beside of history and celebrating the world famous beer, there is a three dimensional ride that takes one through each step of the brewing process.
A beer bottle with a personalised label is available after the visit.
Also the former stables are open for public and even nowadays you can see the Belgian breed horses pulling the beer wagons through Amsterdam.

The Heineken Experience is the perfect spot for a nice refreshing drink during our Amsterdam tour.

https://www.heinekenexperience.com/en/

Heineken is een typisch Amsterdams bier en het bedrijf werd in 1864 opgericht door Gerard Adriaan Heineken. De brouwerij aan de Stadhouderskade was destijds eigendom van Freddy Heineken en tot 1988 in gebruik bij Heineken.
Momenteel is Heineken de tweede grootste bierbrouwerij ter wereld, na Anheuser-Busch InBev.
Nu is het massieve bakstenen gebouw in gebruik als multimediaal informatiecentrum. Rondleidingen bij de Heineken Experience Amsterdam worden het hele jaar door, elke weekdag, gegeven voor bezoekers vanaf 18 jaar.
Ze horen over de geschiedenis van Heineken, maar ook het brouwproces wordt uitgelegd. Het is veel meer dan zomaar een brouwerij tour.
Naast de geschiedenis en informatie over het wereldberoemde bier, is er een driedimensionale rit die elke stap van het bier brouwen doorloopt. Na het bezoek is er een bierflesje met een gepersonaliseerd etiket beschikbaar.
Ook de voormalige stallen zijn open voor publiek en zelfs vandaag de dag kun je soms de Belgische fokpaarden de bierwagens door Amsterdam zien trekken.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Saint Nicolas Church Amsterdam

typical for saint nicolas church amsterdam is the octagonal dome and two towers

For the Amsterdam diocese Saint Nicholas Church Amsterdam is the main Catholic church of the city.
The cross shaped, neo-Renaissance basilica’s construction was completed in 1887.
Many Dutch churches are dedicated to the patron saint of the sailors, but Saint Nicolas is also the patron of Amsterdam.
The basilica consists of a large dome flanked by two Baroque crowned towers. Inside the church, behind the altar is the Crown of the Emperor Maximilian I of Austria, a gift after his pilgrimage to Amsterdam.
After the miracle of 1345 Amsterdam became a holy destination for devoted pilgrims. Nowadays we still remember the miracle with a yearly silent procession.
One week in March, Catholics of all ages are invited to Holy Masses and to honour the Occo Codex from 1530. The silent procession takes place between midnight and Sunday four o’clock. The silent walk starts at the Beguinage chapel and ends at the Nicolas Church and leads along historical Amsterdam and the Red Light District.

Saint Nicolas church Amsterdam

The main places of worship in the western part of the Netherlands.
For all religions:

Saint John Church Gouda

New Church Delft

Jewish Amsterdam

He Hua Temple Amsterdam

New Bavo Cathedral Haarlem

old Saint Bavo Church Haarlem

Pieterskerk Leiden

New Church Amsterdam

Our Lord at the attic Amsterdam

Saint Nicolas Church Amsterdam

Old Church Delft

Hofjes almshouses Haarlem

Old Church Amsterdam

Laurenskerk Rotterdam

Voor het bisdom Amsterdam is de Sint-Niklaaskerk Amsterdam de belangrijkste katholieke kerk van de stad.
De constructie van de kruisvormige neo renaissance basiliek werd in 1887 voltooid.
Veel Nederlandse kerken zijn gewijd aan de patroonheilige van de zeelieden, maar Sinterklaas is ook de patroonheilige van Amsterdam.
De basiliek bestaat uit een grote koepel geflankeerd door twee barokke gekroonde torens. Binnen in de kerk, achter het altaar, bevindt zich de Kroon van keizer Maximiliaan I van Oostenrijk, een geschenk na zijn pelgrimstocht naar Amsterdam.
Na het wonder van 1345 werd Amsterdam een heilige bestemming voor toegewijde pelgrims. Tegenwoordig herdenken we het wonder nog steeds met een jaarlijkse stille processie.
Een week in maart worden katholieken van alle leeftijden uitgenodigd voor de heilige missen en ter ere van de Occo Codex uit 1530. De stille processie vindt plaats tussen middernacht en zondag vier uur. De stilte wandeling start bij de Begijnhof kapel en eindigt bij de Nicolaaskerk en leidt langs historisch Amsterdam en de Wallen.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Prison Gate The Hague

cell block at the prison gate in the hague

The Gevangenpoort was used as a prison from 1420 and shows the story of crime and punishment through the ages.
Prison Gate The Hague is comparable to the Tower in London and the Conciergerie in Paris, also ancient prisons.
One can imagine what happened here centuries ago because of the torture instruments on display.
On display are neck and handcuffs, branding irons, executioner swords, bone blocks, thumb screws, breaking wheels, knee splitters and body stretchers.
The current name of the former prison is Gallery Prins Willem V.
An exhibition space with mainly portraits from the Royal art collection.

https://www.gevangenpoort.nl/en/plan-your-visit/see-and-experience/discover

Vanaf 1420 werd de Gevangenpoort gebruikt als gevangenis en het toont de geschiedenis van straffen en misdaad door de eeuwen heen.
De Gevangenpoort Den Haag is vergelijkbaar met de Tower in Londen en de Conciergerie in Parijs, eveneens oude gevangenissen.
Je kunt je voorstellen wat hier eeuwen geleden gebeurde vanwege de tentoongestelde martelwerktuigen.
Getoond worden nek- en handboeien, brandijzers, beul zwaarden, bot blokken, duimschroeven, breek wielen, knie splitters en lichaam stretchers.
De huidige naam van de voormalige gevangenis is Galerie Prins Willem V.
Een tentoonstellings ruimte met vooral portretten uit de Koninklijke kunst collectie.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Markthal Rotterdam

an artist impression of apartments built above the central markthal rotterdam markthal rotterdam

Reason for a visit is that the Markthal Rotterdam, with its horseshoe-shaped architecture, is that it has a very special design.
The ingenious concept resembles a huge airplane hangar. Above the market floor are 10 floors with more than 200 apartments and underneath are 1200 parking spaces.
In addition, all kinds of delicacies are displayed next to each other. Eight restaurant, fifteen gourmet shops and around one hundred stands.
For foodies fresh fish, regional vegetables, dairy products and exotic sweets are offered.
The Markthal is nicknamed the Rotterdam Sistine Chapel. The vault of 4,000 different building blocks is painted with the theme of ‘the horn of plenty’. Beautiful images of fruit, fish, birds and flowers. The design is by Iris Roskam and Arno Coenen.

For a little lunch during our Delft and the Hague tour we often make a short stop at Markthal Rotterdam.

https://www.markthal.nl/en/about-markthal

Reden voor een bezoek is dat de Markthal Rotterdam met zijn hoefijzervormige architectuur een heel bijzondere vormgeving heeft.
Het ingenieuze concept lijkt op een enorme vliegtuighangar. Boven de marktvloer bevinden zich 10 verdiepingen met ruim 200 appartementen en daaronder bevinden zich 1200 parkeerplaatsen.
Daarnaast worden er allerlei lekkernijen naast elkaar uitgestald. Acht restaurants, vijftien gastronomische winkels en ongeveer honderd stands.
Voor fijnproevers worden verse vis, regionale groenten, zuivelproducten en exotische zoetigheden aangeboden.
De Markthal heeft de bijnaam de Rotterdamse Sixtijnse Kapel. Het gewelf van 4.000 verschillende bouwstenen is beschilderd met als thema de ‘de hoorn des overvloeds’. Prachtige afbeeldingen van fruit, vissen, vogels en bloemen. Het ontwerp is van Iris Roskam en Arno Coenen.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Dam Square Amsterdam

deserted royal palace dam square amsterdam in twilight

The city’s first settlers lived around Dam Square Amsterdam.
Dam Square Amsterdam is the historic heart of the city.
A dam was built in the Amstel river, hence the name Amstel’s dam.
The first inhabitants were fishermen and traders, who in 1275 received an exemption from toll from Count Floris the Fifth. This is also the oldest official document of the trading city.
The most important Amsterdam events are commemorated on Dam Square.
For the monarchy the royal weddings and abdications have been celebrated here.
The most important moment for Amsterdam is the National Commemoration of the war victims on the 4th of May. At 8 pm there will be a two-minute silence throughout the Netherlands. The next day on the 5th of May is celebrated as Liberation Day.

http://www.amsterdamdam.nl/english/

De allereerste bewoners van de stad woonden rond de Dam in Amsterdam.
De Dam Amsterdam is het historische hart van de stad.
In de Amstel werd een dam gebouwd, vandaar de naam Amstelredam.
De eerste bewoners waren vissers en handelaars, die in 1275 van graaf Floris de Vijfde een vrijstelling van tol kregen. Dit is tevens het oudste officiële document van de handelsstad.
De belangrijkste Amsterdamse gebeurtenissen worden herdacht op de Dam.
Voor de monarchie zijn er de koninklijke huwelijken en abdicaties gevierd.
Het belangrijkste moment voor Amsterdam is de Nationale Herdenking van de oorlogsslachtoffers op 4 mei. Om 20 uur is er dan een twee minuten stilte in heel Nederland. De volgende dag op 5 mei wordt gevierd als Bevrijdingsdag.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Nemo Science Museum Amsterdam

green copperplates on the new metropolis nemo science museum amsterdam make it look like a mastless ship

Nemo (New Metropolis) is a Science Museum for children, where themes such as magnetism and electricity are explained in a playful way.
Nemo Science Museum Amsterdam has a roof terrace that resembles a city beach. From here you have a beautiful view over the city and you can enjoy coffee or lunch.
The museum exists 100 years this year. But at different locations in Amsterdam and under different names, such as NINT Netherlands Institute for Industry and Technology.
The NEMO building was designed by the famous Italian architect Renzo Piano. It was built as a mirror image of the tunnel entrance under NEMO. The facades are copper plates, which are coloured green.
The shape is like a ship and local Amsterdammers call it ‘the Titanic’.
Both children and adults visit NEMO.

NEMO science museum Amsterdam

Nemo (New Metropolis) is een Wetenschapsmuseum voor kinderen, waar thema’s als magnetisme en elektriciteit op speelse wijze worden uitgelegd.
Nemo Science Museum Amsterdam heeft een dakterras zoals een van de Amsterdamse stadsstranden. Vanaf hier heeft u een prachtig uitzicht over de stad en kunt u genieten van koffie of een lunch.
Het museum bestaat dit jaar 100 jaar. Maar wel op verschillende locaties in Amstetdam en onder verschillende namen, zoals NINT Nederlands Instituut voor Nijverheid en Techniek.
Het NEMO gebouw is een ontwerp van de beroemde Italiaanse architect Renzo Piano. Het is gebouwd als een spiegelbeeld van de tunnel ingang onder het NEMO.
De facades zijn koperen platen, die groen verkleurd zijn.
De vorm is als een schip en lokale Amsterdammers noemden het al snel ‘de Titanic’.
Zowel kinderen als volwassenen bezoeken het NEMO.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland