Category Archives: Amsterdam highlights

38 Best Places to Go in Amsterdam.

Wondering where should I travel in the Netherlands?
Don’t worry, Hans Langh Private Tours Holland has listed some great options in this blog.
Amsterdam highlights: Amsterdam is active, open and honest.

tulips and windmill at Hans Langh's Great Amsterdam Private Holland Tour.

Our Private Tours Holland by Hans Langh

Central Station Amsterdam

central station amsterdam with it's two towers, one indicating time and the other wind direction

Blog by Private Tours Holland:
Central Station is the heart of Old Amsterdam.
The Damrak, running from Dam Square to Central Station, was once a bustling medieval harbour.
Today, it’s a lively street leading to one of Amsterdam’s most iconic landmarks: Central Station.
For many visitors, Central Station is their first impression of Amsterdam. A grand welcome to Amsterdam. Designed by Pierre Cuypers and built on an artificial island, it serves as a grand gateway to the city. The main entrance features two towers—one showing the correct time and the other indicating wind direction.
Central Station’s facade is richly decorated with intricate designs and symbols. Notable is the wheel with wings, representing progress and connectivity. The decorations also include allegories of global trade and commerce, showcasing Amsterdam’s international connections and prosperity.
The station’s design includes many allegories about ideals such as civilisation and brotherhood, reflecting the era’s optimism about the railway’s role in economic growth.
Adding to its grandeur are the coats of arms of major European cities like Berlin and London, symbolising Amsterdam’s strong ties with other key trade hubs.
Walking from Dam Square to Central Station takes you through Amsterdam’s rich history, from its medieval past to its modern development.
(Text blog Hans Langh Private Tours Holland).

The main transportation hub Central Station we will see on all our tours.

Getting around from Amsterdam CS Central Railway Station

Centraal Station is het hart van Oud-Amsterdam.
Het Damrak, dat van de Dam naar het Centraal Station loopt, was ooit een bruisende middeleeuwse haven. Vandaag de dag is het een levendige straat die leidt naar een van de meest iconische bezienswaardigheden van Amsterdam: het Centraal Station.
Voor veel bezoekers is het Centraal Station hun eerste indruk van Amsterdam. Een grootse verwelkoming in Amsterdam. Ontworpen door Pierre Cuypers en gebouwd op een kunstmatig eiland, dient het als een grootse toegangspoort tot de stad. De hoofdingang heeft twee torens—één die de juiste tijd aangeeft en de andere die de windrichting aangeeft.
De gevel van het Centraal Station is rijkelijk versierd met ingewikkelde ontwerpen en symbolen. Opvallend is het wiel met vleugels, dat vooruitgang en connectiviteit vertegenwoordigt. De versieringen bevatten ook allegorieën van wereldwijde handel en commercie, die de internationale verbindingen en welvaart van Amsterdam laten zien.
Het ontwerp van het station bevat veel allegorieën over idealen zoals beschaving en broederschap, wat de optimistische visie van die tijd weerspiegelt op de rol van de spoorwegen in economische groei.
Aan de grandeur wordt toegevoegd door de wapens van grote Europese steden zoals Berlijn en Londen, die de sterke banden van Amsterdam met andere belangrijke handelscentra symboliseren.
Een wandeling van de Dam naar het Centraal Station voert je door de rijke geschiedenis van Amsterdam, van het middeleeuwse verleden tot de moderne ontwikkeling.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

museums along Amsterdam canals

artist impression of one of the museums along amsterdam canals with amsterdam flag, three andreas crosses, in top

Blog by Private Tours Holland:
Amsterdam’s canal belt is the city’s crown jewel, showcasing the charm and grandeur of a historic trading hub. The beautiful canals—Prinsengracht, Herengracht, Keizersgracht, and Singelgracht—are lined with majestic, palace-like houses.
Many of these grand canal houses are now museums, allowing visitors to explore Amsterdam’s rich history and culture.

# Cromhouthuis and Biblical Museum
Visit one of the most beautiful 17th-century canal houses, which also houses the Biblical Museum with religious artifacts and stories.

# Museum Het Grachtenhuis
Learn about the history of Amsterdam’s canal belt through interactive exhibits in this 17th-century canal house.

# Museum Van Loon
Explore the former home of Willem van Loon, a founder of the Dutch East India Company, featuring beautifully preserved rooms and a stunning garden.

# FOAM Photography Museum
Housed in a gorgeous canal house, this museum showcases a wide range of photographic art, from contemporary works to historical pieces.

# The Cat Cabinet
A unique museum dedicated to cat art, featuring works by artists like Rembrandt and Picasso, established in memory of the red cat John Pierpont Morgan.

# Museum of Bags and Purses Hendrikje
The world’s largest bag museum, displaying a vast collection of bags and purses from the Middle Ages to today.

# Museum Willet-Holthuysen
An elegant canal house with lavishly decorated rooms and a beautiful city garden, offering a glimpse into 19th-century merchant life.

# Houseboat Museum
Located on Prinsengracht 296, this former freighter built in 1914 offers a unique look at houseboat living in Amsterdam.

Experience the Grandeur
Visiting these museums offers a chance to explore the rich history and culture of Amsterdam’s canal belt. Each museum provides a unique perspective on the city’s past and architectural beauty. Whether interested in history, art, fashion, or unique living spaces, the canal belt’s museums have something for everyone. Walking along these historic canals and visiting their museums will deepen your appreciation for Amsterdam’s vibrant heritage.
(Text blog Hans Langh Private Tours Holland).

Sightseeing the Amsterdam canals will always be part of all our private tours.

https://whichmuseum.com/museum/the-museum-of-the-canals-amsterdam-937

De grachtengordel van Amsterdam is het kroonjuweel van de stad en toont de charme en grandeur van een historisch handelscentrum. De prachtige grachten—Prinsengracht, Herengracht, Keizersgracht en Singelgracht—zijn omzoomd met majestueuze, paleisachtige huizen.
Veel van deze grandioze grachtenhuizen zijn nu musea, waardoor bezoekers de rijke geschiedenis en cultuur van Amsterdam kunnen verkennen.

# Cromhout-huis en Bijbels Museum.
Bezoek een van de mooiste 17e-eeuwse grachtenhuizen, waar ook het Bijbels Museum met religieuze artefacten en verhalen is gehuisvest.

# Museum Het Grachtenhuis.
Leer over de geschiedenis van de Amsterdamse grachtengordel door middel van interactieve tentoonstellingen in dit 17e-eeuwse grachtenhuis.

# Museum Van Loon.
Verken het voormalige huis van Willem van Loon, een oprichter van de VOC, met prachtig bewaard gebleven kamers en een schitterende tuin.

# FOAM Fotografiemuseum.
Gehuisvest in een prachtig grachtenhuis, toont dit museum een breed scala aan fotografische kunst, van hedendaagse werken tot historische stukken.

# Het Kattenkabinet.
Een uniek museum gewijd aan katten-kunst, met werken van kunstenaars als Rembrandt en Picasso, opgericht ter nagedachtenis aan de rode kat John Pierpont Morgan.

# Tassenmuseum Hendrikje.
Het grootste tassenmuseum ter wereld, met een uitgebreide collectie tassen en portemonnees van de middeleeuwen tot vandaag.

# Museum Willet-Holthuysen.
Een elegant grachtenhuis met prachtig ingerichte kamers en een mooie stadstuin, dat een inkijkje biedt in het leven van de 19e-eeuwse koopmansklasse.

# Woonboot museum.
Gelegen aan de Prinsengracht 296, biedt dit voormalige vrachtschip uit 1914 een unieke kijk op het wonen op een woonboot in Amsterdam.

Beleef de Grandeur. Het bezoeken van deze musea biedt de kans om de rijke geschiedenis en cultuur van de Amsterdamse grachtengordel te verkennen. Elk museum biedt een uniek perspectief op het verleden en de architectonische schoonheid van de stad. Of je nu geïnteresseerd bent in geschiedenis, kunst, mode of unieke woonruimtes, de musea van de grachtengordel hebben voor ieder wat wils. Wandelen langs deze historische grachten en hun musea bezoeken zal je waardering voor het levendige erfgoed van Amsterdam verdiepen.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Royal Palace Amsterdam

royal palace amsterdam at a blue night empty dam square

Blog by Private Tours Holland:
Designed by architect Jacob van Campen, the Royal Palace features classicist architecture with Italian influences. Built during the Dutch Golden Age (1648-1665), it symbolised Amsterdam’s wealth and prosperity.
The Royal Palace dominates Dam Square, the bustling heart of Amsterdam. Originally the town hall, it was transformed into a royal residence, showcasing the city’s rich history and architectural brilliance.
In the early 19th century, Louis Bonaparte, Napoleon’s brother, converted the town hall into his residence. Despite its royal status, the Dutch royal family rarely uses it today, but its historical significance remains.
A notable feature is the statue of Atlas at the rear, depicting the Titan carrying the world. This symbolizes Amsterdam’s global influence during the Golden Age.
The highlight is the Burger Hall (Citizens’ Hall), representing the universe with Amsterdam’s citizens at its center. It features large maps displayed as floor mosaics, showing Amsterdam’s trade networks and explorations.
Visitors explore the grandeur of the Golden Age and the building’s history. The opulent rooms are filled with artworks, carvings, and artifacts, telling the story of Amsterdam’s rise.
Royal Palace is a symbol of Amsterdam’s artistic, cultural, and political achievements. It hosts state functions and official receptions, serving as a living monument to Dutch history.
Whether you’re a history enthusiast, architecture lover, or curious traveler, the Royal Palace is a must-visit. Its architectural splendour, historical significance, and cultural richness make it an unmissable highlight of Amsterdam.
(Text blog Hans Langh Private Tours Holland).

During all our private tours we will see Dam Square with the Royal Palace.

https://www.royal-house.nl/topics/royal-palace-amsterdam

Ontworpen door Jacob van Campen, heeft het Koninklijk Paleis een classicistische architectuur met Italiaanse invloeden. Gebouwd tijdens de Nederlandse Gouden Eeuw (1648-1665), symboliseerde het de rijkdom en welvaart van Amsterdam.
Het Koninklijk Paleis domineert de Dam, het bruisende hart van Amsterdam. Oorspronkelijk het stadhuis, werd het getransformeerd tot een koninklijke residentie en toont het de rijke geschiedenis en architectonische pracht van de stad.
In het begin van de 19e eeuw veranderde Lodewijk Bonaparte, de broer van Napoleon, het stadhuis in zijn residentie. Ondanks zijn koninklijke status wordt het paleis vandaag de dag zelden gebruikt door de Nederlandse koninklijke familie, maar de historische betekenis blijft bestaan.
Een opvallend kenmerk is het standbeeld van Atlas aan de achterkant, die de Titaan afbeeldt terwijl hij de wereld draagt. Dit symboliseert de wereldwijde invloed van Amsterdam tijdens de Gouden Eeuw.
Het hoogtepunt is de Burgerzaal, die het universum vertegenwoordigt met de burgers van Amsterdam in het centrum. Het bevat grote kaarten die als vloermozaïeken worden weergegeven en de handelsnetwerken en ontdekkingen van Amsterdam laten zien.
Bezoekers verkennen de grandeur van de Gouden Eeuw en de geschiedenis van het gebouw. De weelderige kamers zijn gevuld met kunstwerken, houtsnijwerk en artefacten die het verhaal van de opkomst van Amsterdam vertellen.
Het Koninklijk Paleis is een symbool van de artistieke, culturele en politieke prestaties van Amsterdam. Het herbergt staatsfuncties en officiële recepties, en dient als een levend monument van de Nederlandse geschiedenis.
Of je nu een geschiedenisliefhebber, architectuurliefhebber of nieuwsgierige reiziger bent, het Koninklijk Paleis is een must-see. De architecturale pracht, historische betekenis en culturele rijkdom maken het tot een onmisbaar hoogtepunt van Amsterdam.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Rembrandt House Amsterdam

Rembrandt house amsterdam which Rembrandt purchased in 1639 and lived there until he went bankrupt in 1656

Blog by Private Tours Holland:
The Rembrandt House in Amsterdam, bought by Rembrandt in 1639 and his home until his bankruptcy in 1656, is now a museum. It showcases his complete collection of drawings and etchings, offering insight into his creative process.
Rembrandt faced many hardships, including financial struggles and the loss of his children and three wives. Despite this, his work thrived.
The museum offers daily etching demonstrations, showing Rembrandt’s techniques. Besides his paintings, he created nearly a thousand etchings and drawings, famous even in his lifetime, with many clients nearby in Amsterdam’s Jewish neighbourhood.
Visiting the Rembrandt House lets you explore the world of one of history’s greatest artists, experiencing both his personal struggles and artistic successes.
(Text blog Hans Langh Private Tours Holland).

https://www.rembrandthuis.nl/en/meet-rembrandt/

Het Rembrandthuis in Amsterdam, gekocht door Rembrandt in 1639 en zijn woning tot zijn faillissement in 1656, is nu een museum. Het toont zijn complete collectie tekeningen en etsen, en biedt inzicht in zijn creatieve proces.
Rembrandt kende veel tegenslagen, waaronder financiële problemen en het verlies van zijn kinderen en drie echtgenotes. Ondanks deze uitdagingen bleef zijn werk floreren.
Het museum biedt dagelijks demonstraties van het etsproces, waarbij Rembrandts technieken worden getoond. Naast zijn schilderijen maakte hij bijna duizend etsen en tekeningen, die al tijdens zijn leven beroemd waren, met veel klanten in de nabijgelegen Joodse buurt van Amsterdam.
Een bezoek aan het Rembrandthuis laat je de wereld van een van de grootste kunstenaars uit de geschiedenis verkennen, en zowel zijn persoonlijke tegenslagen als artistieke successen ervaren.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Old Church Amsterdam

nave of the old church amsterdam with pulpit and organ

Blog by Private Tours Holland:
The Old Church (Oude Kerk) in Amsterdam is the city’s oldest building, showcasing seven centuries of history. Originally a small wooden chapel for fishermen devoted to Saint Nicholas, it was built around 1300. Paradoxically, this historic church is located in the middle of the Red Light District.
About 10,000 Amsterdammers are buried here, including composer Jan Pieterszoon Sweelinck and Saskia van Uylenburgh, Rembrandt’s wife. Despite the Reformation and iconoclasm of 1566, which destroyed much of its interior, the Old Church remains one of the most beautiful and significant buildings in the city.
The church’s Gothic architecture features impressive stained glass windows, ancient wooden vaults, and intricate stone carvings. It provides a unique insight into Amsterdam’s rich and turbulent history.
Visitors can explore the church’s fascinating history through various exhibitions and events. The church also hosts concerts, utilizing its exceptional acoustics, especially during the annual Grachtenfestival. Whether you’re interested in history, architecture, or experiencing a piece of Amsterdam’s heritage, the Old Church is a must-visit landmark.
(Text blog Hans Langh Private Tours Holland).

https://oudekerk.nl/en/

The main places of worship in the western part of the Netherlands.
For all religions:

Saint John Church Gouda

New Church Delft

Jewish Amsterdam

He Hua Temple Amsterdam

New Bavo Cathedral Haarlem

old Saint Bavo Church Haarlem

Pieterskerk Leiden

New Church Amsterdam

Our Lord at the attic Amsterdam

Saint Nicolas Church Amsterdam

Old Church Delft

Hofjes almshouses Haarlem

Old Church Amsterdam

Laurenskerk Rotterdam

De Oude Kerk in Amsterdam is het oudste gebouw van de stad en toont zeven eeuwen geschiedenis. Oorspronkelijk was het een kleine houten kapel voor vissers, gewijd aan Sint-Nicolaas, gebouwd rond 1300. Paradoxaal genoeg ligt deze historische kerk midden in de rosse buurt.
Ongeveer 10.000 Amsterdammers zijn hier begraven, waaronder componist Jan Pieterszoon Sweelinck en Saskia van Uylenburgh, de vrouw van Rembrandt. Ondanks de Reformatie en Beeldenstorm van 1566, die een groot deel van het interieur verwoestten, blijft de Oude Kerk een van de mooiste en belangrijkste gebouwen van de stad.
De gotische architectuur van de kerk heeft indrukwekkende glas-in-loodramen, oude houten gewelven en ingewikkelde stenen gravures. Het biedt een uniek inzicht in de rijke en turbulente geschiedenis van Amsterdam.
Bezoekers kunnen de fascinerende geschiedenis van de kerk verkennen door middel van diverse tentoonstellingen en evenementen. De kerk organiseert ook concerten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de uitzonderlijke akoestiek, vooral tijdens het jaarlijkse Grachtenfestival. Of je nu geïnteresseerd bent in geschiedenis, architectuur of het ervaren van een stukje Amsterdams erfgoed, de Oude Kerk is een bezienswaardigheid die je niet mag missen.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Resistance Museum Amsterdam

nazi swastika flags waved in amsterdam for four year and at the restance museum amsterdam one experiences how the war affected the Netherlands

Blog by Private Tours Holland:
The museum is located opposite the Amsterdam Zoo Artis, near Waterlooplein and the Rembrandt House. The building, constructed in 1876, features the Star of David and the name Petrus Plancius, a famous Amsterdam geographer. The Resistance Museum Amsterdam was once a Jewish cultural center and synagogue, symbolising the rich Jewish heritage of the city before it transformed into a museum.
During World War II, the Dutch faced difficult choices: adapt, resist, or side with the Nazis. The most significant moment of the Amsterdam resistance was the February strike of 1941, which began in Amsterdam as a protest against the persecution of Jews. This strike, initiated by workers and supported by the general public, demonstrated widespread opposition to Nazi policies and was the first and only mass protest against the deportation of Jews in Nazi-occupied Europe. Every year on February 25, there is a commemoration at the Dockworker statue, honouring the bravery and solidarity of those who participated in the strike.
The leading figure of the Amsterdam resistance was the artist Gerrit van der Veen. Known for his courage and leadership, van der Veen played a crucial role in organizing resistance activities. In 1943, he orchestrated an attack on the Amsterdam civil registry to prevent the Nazis from tracing Jewish residents. This daring act was part of a broader effort to sabotage Nazi operations and protect the lives of countless Jews. Van der Veen’s actions exemplify the courage and ingenuity of the Dutch resistance movement.
The Resistance Museum Amsterdam not only tells the story of these heroic acts but also provides a broader context of life in the Netherlands during the Nazi occupation. Through personal stories, artifacts, and interactive exhibits, visitors can gain a deeper understanding of the moral dilemmas faced by ordinary citizens and the extraordinary measures taken by those who chose to resist.
The museum’s exhibitions cover various aspects of the resistance, including underground newspapers, espionage, sabotage, and the role of women and children in the resistance efforts. Additionally, the museum highlights the impact of the war on everyday life, the struggles of the Jewish community, and the devastating consequences of the Holocaust.
By preserving and presenting these stories, the Resistance Museum Amsterdam serves as a powerful reminder of the importance of standing up against oppression and injustice. It honors the memory of those who fought for freedom and human dignity, ensuring that their legacy continues to inspire future generations.
Visitors to the museum can also explore temporary exhibitions and attend educational programs that delve into related topics, further enriching their understanding of this critical period in history. The Resistance Museum Amsterdam stands as a testament to the resilience and courage of the Dutch people during one of the darkest times in their history.
(Text blog Hans Langh Private Tours Holland).

https://www.verzetsmuseum.org/en/ww2-info

Het museum bevindt zich tegenover de Amsterdamse dierentuin Artis, nabij het Waterlooplein en het Rembrandthuis. Het gebouw, gebouwd in 1876, draagt de Davidster en de naam Petrus Plancius, een beroemde Amsterdamse geograaf. Het Verzetsmuseum Amsterdam was ooit een Joods cultureel centrum en synagoge, wat symbool staat voor het rijke Joodse erfgoed van de stad voordat het werd omgevormd tot een museum.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog stonden de Nederlanders voor moeilijke keuzes: aanpassen, verzetten of samenwerken met de nazi’s. Het meest significante moment van het Amsterdamse verzet was de Februaristaking van 1941, die in Amsterdam begon als protest tegen de vervolging van Joden. Deze staking, geïnitieerd door arbeiders en gesteund door het grote publiek, toonde wijdverbreide oppositie tegen het nazi-beleid en was de eerste en enige massale protestactie tegen de deportatie van Joden in door nazi’s bezet Europa. Elk jaar op 25 februari vindt er een herdenking plaats bij het Dokwerker standbeeld, ter ere van de moed en solidariteit van degenen die deelnamen aan de staking.
De belangrijkste figuur van het Amsterdamse verzet was de kunstenaar Gerrit van der Veen. Bekend om zijn moed en leiderschap, speelde Van der Veen een cruciale rol in het organiseren van verzetsactiviteiten. In 1943 leidde hij een aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister om te voorkomen dat de nazi’s Joodse inwoners zouden opsporen. Deze gedurfde daad maakte deel uit van een bredere inspanning om de nazi-operaties te saboteren en het leven van talloze Joden te beschermen. Van der Veen’s acties belichamen de moed en vindingrijkheid van de Nederlandse verzetsbeweging.
Het Verzetsmuseum Amsterdam vertelt niet alleen het verhaal van deze heldhaftige daden, maar biedt ook een bredere context van het leven in Nederland tijdens de nazi-bezetting. Door middel van persoonlijke verhalen, artefacten en interactieve tentoonstellingen krijgen bezoekers een dieper begrip van de morele dilemma’s waarmee gewone burgers werden geconfronteerd en de buitengewone maatregelen die werden genomen door degenen die ervoor kozen zich te verzetten.
De tentoonstellingen van het museum behandelen verschillende aspecten van het verzet, waaronder ondergrondse kranten, spionage, sabotage en de rol van vrouwen en kinderen in de verzetsinspanningen. Daarnaast belicht het museum de impact van de oorlog op het dagelijks leven, de strijd van de Joodse gemeenschap en de verwoestende gevolgen van de Holocaust.
Door deze verhalen te bewaren en te presenteren, dient het Verzetsmuseum Amsterdam als een krachtige herinnering aan het belang van opstaan tegen onderdrukking en onrecht. Het eert de nagedachtenis van degenen die vochten voor vrijheid en menselijke waardigheid, en zorgt ervoor dat hun nalatenschap toekomstige generaties blijft inspireren.
Bezoekers van het museum kunnen ook tijdelijke tentoonstellingen verkennen en educatieve programma’s bijwonen die ingaan op verwante onderwerpen, waardoor hun begrip van deze kritieke periode in de geschiedenis verder wordt verrijkt. Het Verzetsmuseum Amsterdam staat als een testament voor de veerkracht en moed van het Nederlandse volk tijdens een van de donkerste tijden in hun geschiedenis.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Van Gogh Museum Amsterdam

blossom branches against a blue sky were van gogh's favourite subjects in van gogh museum amsterdam

Blog by Private Tours Holland:
The Van Gogh Museum in Amsterdam holds the world’s largest collection of Vincent van Gogh’s works, with 200 paintings and around 500 drawings. It also features works by artists who inspired him, offering a broader context to his creative journey.
Van Gogh’s life story is vividly illustrated through letters to his brother Theo, revealing his thoughts and struggles. Iconic paintings like “Sunflowers,” “Starry Night,” and various French landscapes are renowned worldwide. The incident of his severed ear is legendary, symbolising his troubled life.
Despite his talent, Van Gogh was largely unrecognised during his lifetime and often felt like a failure. This sentiment is captured in Don McLean’s 1971 song “Vincent” with the lyrics, “They would not listen, they did not know how. Perhaps they’ll listen now.”
Due to its popularity, it’s essential to reserve a visit to the Van Gogh Museum during high season, preferably through the museum’s official website. For true Van Gogh enthusiasts, a visit to the Kröller-Müller Museum in Otterlo is recommended, as it houses another hundred of his works.
Amsterdam’s cultural landscape includes major museums like the Van Gogh Museum, the Rijksmuseum, and the Stedelijk Museum, each offering unique insights into art history. The city also has many special, smaller museums that showcase extraordinary works of art, providing a more intimate and diverse cultural experience.
(Text blog Hans Langh Private Tours Holland).
Must sees are also:
Amsterdam Museum
Rembrandt House
Maritime Museum
the small museums along Amsterdam canals
Nemo Science Museum
Resistance Museum

https://www.vangoghmuseum.nl/en/art-and-stories/art

Het Van Gogh Museum in Amsterdam bezit de grootste collectie werken van Vincent van Gogh ter wereld, met 200 schilderijen en ongeveer 500 tekeningen. Het museum toont ook werken van kunstenaars die Van Gogh inspireerden, wat een breder inzicht geeft in zijn creatieve reis.
Van Goghs levensverhaal wordt levendig geïllustreerd door brieven aan zijn broer Theo, waarin hij zijn gedachten en worstelingen onthult. Iconische schilderijen zoals “Zonnebloemen”, “Sterrennacht” en verschillende Franse landschappen zijn wereldwijd bekend. Het incident met zijn afgesneden oor is legendarisch en symboliseert zijn bewogen leven.
Ondanks zijn talent werd Van Gogh tijdens zijn leven grotendeels niet erkend en voelde hij zich vaak een mislukkeling. Dit gevoel wordt gevangen in Don McLeans lied “Vincent” uit 1971, met de tekst “They would not listen, they did not know how. Perhaps they’ll listen now.”
Vanwege de populariteit is het essentieel om tijdens het hoogseizoen een bezoek aan het Van Gogh Museum te reserveren, bij voorkeur via de officiële website van het museum. Voor echte Van Gogh-liefhebbers wordt een bezoek aan het Kröller-Müller Museum in Otterlo aanbevolen, waar nog eens honderd van zijn werken te zien zijn.
Het culturele landschap van Amsterdam omvat grote musea zoals het Van Gogh Museum, het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum, die elk unieke inzichten in de kunstgeschiedenis bieden. De stad heeft ook veel bijzondere, kleinere musea die buitengewone kunstwerken tentoonstellen en een meer intieme en diverse culturele ervaring bieden.
Of je nu geboeid bent door Van Goghs levendige schilderijen of geïnteresseerd bent in Nederlandse en hedendaagse kunst, de musea van Amsterdam bieden een schat aan kennis en inspiratie en nodigen uit tot verkenning en ontdekking op elke hoek.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Vondelpark Amsterdam

metal gate marking the entrance to Vondelpark Amsterdam

Blog by Private Tours Holland:
Vondelpark, created in 1864, is named after the Dutch poet Joost van den Vondel. The park, designed in the English style, has a natural landscape with a dike and a meandering stream. It spans 1.5 kilometers in length and covers almost 50 hectares.
Vondelpark features expansive lawns, small lakes, a charming tea room, and a beautifully maintained rose garden, all contributing to an idyllic atmosphere in the heart of Amsterdam.
The park is also home to several sculptures and statues, including a prominent statue of Vondel himself, as well as an open-air theater that hosts various performances and concerts during the summer months.
In the 1960s, Vondelpark became a popular destination for hippies, who gathered there during the summer, day and night. The park’s relaxed vibe and natural beauty made it an ideal spot for the counterculture movement, attracting people from all over who sought a communal, free-spirited environment.
The creation of Vondelpark was initiated by a group of wealthy Amsterdammers who financed the project and profited from selling and renting the surrounding plots. Their vision was to provide a green, recreational space for the city’s residents. However, when they could no longer afford the maintenance costs, they donated the park to the municipality. This act of generosity transformed Vondelpark into a public space, making it a gift from the city’s elite to the local population.
Today, Vondelpark is one of Amsterdam’s most beloved parks, attracting millions of visitors each year. It serves as a peaceful retreat for locals and tourists, offering a variety of activities such as jogging, cycling, picnicking, and simply enjoying the serene surroundings. The park’s blend of natural beauty, cultural events, and historical significance make it a true gem in the heart of Amsterdam.
(Text blog Hans Langh Private Tours Holland).

https://www.lonelyplanet.com/the-netherlands/amsterdam/attractions/vondelpark/a/poi-sig/1096921/360839

Het Vondelpark, aangelegd in 1864, is vernoemd naar de Nederlandse dichter Joost van den Vondel. Het park, ontworpen in Engelse stijl, heeft een natuurlijk landschap met een dijk en een meanderend riviertje. Het strekt zich uit over 1,5 kilometer en beslaat bijna 50 hectare.
Het Vondelpark beschikt over uitgestrekte ligweides, kleine meren, een charmante theesalon en een prachtig onderhouden rozentuin, die allemaal bijdragen aan een idyllische sfeer in het hart van Amsterdam.
Het park herbergt ook verschillende sculpturen en standbeelden, waaronder een prominent standbeeld van Vondel zelf, evenals een openluchttheater dat tijdens de zomermaanden diverse voorstellingen en concerten organiseert.
In de jaren zestig werd het Vondelpark een populaire bestemming voor hippies, die er tijdens de zomer dag en nacht bijeenkwamen. De ontspannen sfeer en natuurlijke schoonheid van het park maakten het een ideale plek voor de tegen-cultuur beweging, die mensen uit alle werelddelen aantrok die op zoek waren naar een gemeenschappelijke, vrijgevochten omgeving.
De aanleg van het Vondelpark werd geïnitieerd door een groep welgestelde Amsterdammers die het project financierden en profiteerden van de verkoop en verhuur van de omliggende percelen. Hun visie was om een groene, recreatieve ruimte voor de inwoners van de stad te bieden. Toen ze de onderhoudskosten niet meer konden betalen, schonken ze het park aan de gemeente. Deze daad van vrijgevigheid transformeerde het Vondelpark in een openbare ruimte, waardoor het een geschenk werd van de elite van de stad aan de lokale bevolking.
Vandaag de dag is het Vondelpark een van de meest geliefde parken van Amsterdam en trekt het jaarlijks miljoenen bezoekers. Het dient als een rustig toevluchtsoord voor zowel locals als toeristen en biedt een verscheidenheid aan activiteiten zoals joggen, fietsen, picknicken en gewoon genieten van de serene omgeving. De combinatie van natuurlijke schoonheid, culturele evenementen en historische betekenis maakt het park tot een ware parel in het hart van Amsterdam.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Anne Frank house Amsterdam

cheerful anne frank in four portraits

Blog by Private Tours Holland:
Prinsengracht 263, dating from 1635, looks like any other canal house in Amsterdam, but it’s the Anne Frank House—a must-visit in the city.
The Secret Annex, hidden at the back, was concealed by a revolving bookcase.
During World War II, Anne Frank and her family hid here for two years, where she wrote her famous diaries. The Anne Frank House is a moving testament to history, providing a glimpse into the life of a young girl under Nazi occupation. Anne Frank died at age 15 in February 1945 in the Bergen-Belsen concentration camp.
Most of us have read her diary; visiting the house lets you see where it all happened. The rooms are preserved to reflect the conditions the Frank family endured, with Anne’s original writings displayed. Walking through these spaces offers a powerful and personal connection to the past, reminding us of the horrors of the Holocaust.
It’s crucial to remember the war and how Jewish families suffered and died. The Nazis murdered over 100,000 Jews in Amsterdam.
An emotional and humbling visit, Anne Frank’s memory lives on.
She will never be forgotten!
The museum often includes special exhibits and educational programs to deepen understanding of the Holocaust and the impact of discrimination and persecution.
Booking tickets well in advance is essential, as the Anne Frank House is one of Amsterdam’s most popular attractions. Aim to book at least three months ahead, and consider attending the thirty-minute presentation before your visit to gain deeper insights into Anne Frank’s life and the historical context of her diary.
For those interested in broader Jewish history in Amsterdam, additional resources and information are available on our website, offering insights into the rich cultural heritage and the profound impact of the Jewish community on the city.
If you book one of our Holland Private Tours in advance, I can assist you with reserving tickets to the Anne Frank House.
My tours ensure a comprehensive and respectful exploration of this significant historical site, providing context and commentary to enhance your understanding and experience.
(Text blog Hans Langh Private Tours Holland).

The Holocaust monument is reflecting this saddest story of Amsterdam.

More about Jewish life in Amsterdam at this page.

If you book one my Holland Private Tours well in advance I can help you with the reservation of tickets to the Anne Frank House.

https://www.annefrank.org/en/anne-frank/

Prinsengracht 263, daterend uit 1635, lijkt op elk ander grachtenpand in Amsterdam, maar het is het Anne Frank Huis – een must-see in de stad. Het Achterhuis, verborgen aan de achterkant, was afgeschermd door een draaiende boekenkast.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog verstopten Anne Frank en haar familie zich hier twee jaar lang, waar ze haar beroemde dagboeken schreef. Het Anne Frank Huis is een aangrijpende getuigenis van de geschiedenis en biedt een ontroerende blik in het leven van een jong meisje onder de nazi-bezetting. Anne Frank stierf op 15-jarige leeftijd in februari 1945 in het concentratiekamp Bergen-Belsen.
De meesten van ons hebben haar dagboek gelezen; een bezoek aan het huis laat je zien waar het allemaal gebeurde. De kamers zijn bewaard gebleven om de omstandigheden weer te geven die de familie Frank moest doorstaan, met Anne’s originele geschriften tentoongesteld. Door deze ruimtes te lopen, biedt een krachtige en persoonlijke verbinding met het verleden en herinnert ons aan de verschrikkingen van de Holocaust.
Het is cruciaal om de oorlog te herinneren en hoe Joodse families leden en stierven. De nazi’s vermoordden meer dan 100.000 Joden in Amsterdam.
Een emotioneel en nederig bezoek, de herinnering aan Anne Frank leeft voort. Het museum bevat vaak speciale tentoonstellingen en educatieve programma’s om het begrip van de Holocaust en de impact van discriminatie en vervolging te verdiepen.
Het is essentieel om ruim van tevoren tickets te boeken, aangezien het Anne Frank Huis een van de populairste attracties in Amsterdam is. Probeer ten minste drie maanden van tevoren te boeken en overweeg om de dertig minuten durende presentatie voor je bezoek bij te wonen om diepere inzichten te krijgen in het leven van Anne Frank en de historische context van haar dagboek.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de bredere Joodse geschiedenis in Amsterdam, zijn er aanvullende bronnen en informatie beschikbaar op onze website, die inzicht bieden in het rijke culturele erfgoed en de diepe invloed van de Joodse gemeenschap op de stad.
Als je mijn Holland Private Tours van tevoren boekt, kunnen we je helpen bij het reserveren van tickets voor het Anne Frank Huis. Mijn rondleidingen zorgen voor een uitgebreide en respectvolle verkenning van deze belangrijke historische locatie, met context en commentaar om je begrip en ervaring te verbeteren.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

RijksMuseum Amsterdam

expositions of paintings at rijksmuseum

Blog by Private Tours Holland:
Our National Museum, the Rijksmuseum Amsterdam, is filled with exciting architectural details. Before exploring the art, admire the breathtaking neo-classicist building, designed by Pierre Cuypers, a prominent architect from the South of Holland. The building itself is a masterpiece of art and history.
Inside, you’ll find a chronological display of paintings, furniture, ceramics, armour, jewelry, and more, all connected to the history of the Netherlands. The collection spans several centuries, offering a comprehensive journey through Dutch art and culture.
One of the museum’s highlights is Rembrandt’s world-famous painting ‘The Night Watch,’ housed in a specially designed gallery. The Gallery of Honour features masterpieces by Dutch artists like Frans Hals, Jan Steen, and Johannes Vermeer.

Last year, the Rijksmuseum hosted the largest Vermeer exhibition ever, drawing record crowds. More information.

The museum displays around 8,000 objects, each telling a unique story about the Netherlands’ rich cultural heritage. The exhibits are thoughtfully arranged to provide an engaging and educational experience for all visitors.
In addition to the Rijksmuseum, Amsterdam is home to other major cultural institutions like the Van Gogh Museum and the Stedelijk Museum. The Van Gogh Museum offers a vast collection of Vincent van Gogh’s works, while the Stedelijk Museum focuses on modern and contemporary art.
(Text blog Hans Langh Private Tours Holland).

Amsterdam also boasts many special, smaller museums that showcase gems of art and history, including:

The Maritime Museum, exploring the Netherlands’ seafaring history.

The Amsterdam Museum, detailing the city’s history from medieval times to the present.

The Nemo Science Museum, an interactive center perfect for families.

The Rembrandt House, where visitors can see where the great artist lived and worked.

The Resistance Museum, telling the story of the Dutch resistance during World War II.

Small museums along Amsterdam’s canals, each offering unique perspectives on the city’s heritage and culture.

https://www.rijksmuseum.nl/en

Whether you’re an art lover, a history buff, or simply looking to explore Dutch culture, Amsterdam’s museums offer a wealth of knowledge and inspiration.

Ons Nationaal Museum, het Rijksmuseum Amsterdam, is vol met spannende architectonische details. Voordat je de kunst gaat verkennen, bewonder het adembenemende neoclassicistische gebouw, ontworpen door Pierre Cuypers, een vooraanstaand architect uit het zuiden van Nederland. Het gebouw zelf is een meesterwerk van kunst en geschiedenis.
Binnen vind je een chronologische weergave van schilderijen, meubels, keramiek, wapens, sieraden en meer, allemaal verbonden met de geschiedenis van Nederland. De collectie beslaat meerdere eeuwen en biedt een uitgebreide reis door de Nederlandse kunst en cultuur.
Een van de hoogtepunten van het museum is Rembrandts wereldberoemde schilderij ‘De Nachtwacht’, gehuisvest in een speciaal ontworpen galerij. De Eregalerij toont meesterwerken van Nederlandse kunstenaars zoals Frans Hals, Jan Steen en Johannes Vermeer. Vorig jaar organiseerde het Rijksmuseum de grootste Vermeer-tentoonstelling ooit, die recordaantallen bezoekers trok.
Het museum toont ongeveer 8.000 objecten, elk met een uniek verhaal over het rijke culturele erfgoed van Nederland. De tentoonstellingen zijn zorgvuldig samengesteld om een boeiende en educatieve ervaring te bieden voor alle bezoekers.
Naast het Rijksmuseum herbergt Amsterdam ook andere belangrijke culturele instellingen zoals het Van Gogh Museum en het Stedelijk Museum. Het Van Gogh Museum biedt een uitgebreide collectie van Vincent van Goghs werken, terwijl het Stedelijk Museum zich richt op moderne en hedendaagse kunst.
Amsterdam heeft ook vele speciale, kleinere musea die kunst- en geschiedenisjuweeltjes tentoonstellen, waaronder:
# Het Scheepvaartmuseum, dat de Nederlandse zeevaarthistorie verkent.
# Het Amsterdam Museum, dat de geschiedenis van de stad van de middeleeuwen tot het heden in detail laat zien.
# Het Nemo Science Museum, een interactief centrum perfect voor gezinnen.
# Het Rembrandthuis, waar bezoekers kunnen zien waar de grote kunstenaar woonde en werkte.
# Het Verzetsmuseum, dat het verhaal vertelt van het Nederlandse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.
# Kleine musea langs de grachten van Amsterdam, elk met unieke perspectieven op het erfgoed en de cultuur van de stad.
Of je nu een kunstliefhebber, een geschiedenisliefhebber bent, of gewoon de Nederlandse cultuur wilt verkennen, de musea van Amsterdam bieden een schat aan kennis en inspiratie.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland