Category Archives: Countryside of Holland

23 Best Places to Go in the Countryside of Holland.
Wondering where should I travel in the Netherlands?
Don’t worry, Hans Langh Private Tours Holland has listed some great Countryside of Holland highlights in this blog.
See real Dutch living. Lovely and picturesque areas!

tulips and windmill at Hans Langh's Great Amsterdam Private Holland Tour.

Our Private Tours Holland by Hans Langh

Haarlemmermeer Polder

the pumping station and ring canal of haarlemmermeer polder seen from above haarlemmermeer polder

Blog by Private Tours Holland:
How the Haarlemmermeer transformed from lake to polder.
The Haarlemmermeer was formed after storms around 1500 merged several smaller lakes into one large body of water. Known for its rough conditions, the lake earned the nickname ‘Water Wolf’.
Reclamation began in 1840. Initially, 200 windmills were planned for the project, but the steam engine allowed the job to be done with just three steam pumping stations.
The enormous Cruquius steam pumping station is one of Europe’s most impressive industrial monuments and is still operational today. The station’s cylinder, over 3.50 meters in diameter, has pistons that drive eight external balance arms. Each stroke pumped 64,000 liters of water out of the lake.
Before reclamation, Abbenes and Lisserbroek were islands. Today, they are preserved pieces of old land within the Haarlemmermeer polder.
The Haarlemmermeer Polder is part of the Defence Line of Amsterdam, a 60-kilometer ring canal divided by the Geniedijk. This military structure was designed to protect Amsterdam by controlled flooding.
The transformation of Haarlemmermeer from a turbulent lake to a reclaimed polder showcases human ingenuity and engineering. The region’s history is reflected in its industrial monuments like the Cruquius steam pumping station and its role in the Defence Line of Amsterdam.
(Text blog Hans Langh Private Tours Holland).

More information about Haarlemmermeer water management in hollandlandofwater.com

Hoe de Haarlemmermeer van meer in polder veranderde.
De Haarlemmermeer ontstond na stormen rond 1500 waarbij verschillende kleinere meren samenkwamen tot één groot waterlichaam. Door de ruige omstandigheden kreeg het meer de bijnaam ‘Waterwolf’.
De drooglegging begon in 1840. Aanvankelijk waren er 200 windmolens gepland voor het project, maar de stoommachine maakte het mogelijk om het werk te doen met slechts drie stoomgemalen.
Het enorme Cruquius stoomgemaal is een van Europa’s meest indrukwekkende industriële monumenten en is nog steeds operationeel. De cilinder van het gemaal, met een diameter van meer dan 3,50 meter, heeft zuigers die acht externe balansarmen aandrijven. Elke slag pompte 64.000 liter water uit het meer.
Voor de drooglegging waren Abbenes en Lisserbroek eilanden. Vandaag de dag zijn het bewaarde stukken oud land binnen de Haarlemmermeerpolder.
De Haarlemmermeerpolder maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam, een 60 kilometer lange ringgracht verdeeld door de Geniedijk. Deze militaire structuur was ontworpen om Amsterdam te beschermen door middel van gecontroleerde overstromingen.
De transformatie van de Haarlemmermeer van een turbulent meer naar een drooggelegde polder toont het menselijke vernuft en de ingenieurskunst. De geschiedenis van de regio wordt weerspiegeld in industriële monumenten zoals het Cruquius stoomgemaal en haar rol in de Stelling van Amsterdam.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Hoorn

the old harbour of hoorn and its maritime history

Blog by Private Tours Holland:
You can still feel the Golden Age in Hoorn, a city on the IJsselmeer. In the 17th century, Hoorn was a key hub for the Dutch East India Company, with whaling as the main activity, operating around Greenland from June to September.
Hoorn has many monuments and churches from this era. The Hoofdtoren, a defensive tower built in 1532, later served as a Dutch East India Company office.
In 1573, the Battle of the Zuiderzee occurred off Hoorn’s coast against the Spanish. The defeated commander, Count Bossu, was imprisoned in Hoorn for three years. In 1613, a row of beautiful houses with plaques depicting the battle was built to commemorate this event.
The Roode Steen, named for the bloodshed during executions, hosts the Westfries Museum, which details Hoorn’s Golden Age and seafaring history. At De Waag, built in 1609, Dutch cheeses were weighed for centuries, with Hoorn’s cheese market being the oldest in the Netherlands.
A statue of Jan Pieterszoon Coen, a notable figure from Hoorn, stands in the city, though he is now controversial.
The politically correct municipality has placed an explanatory text on the pedestal: “According to critics, Coen’s violent trade policy in the Indies archipelago deserves no tribute.”
(Text blog Hans Langh Private Tours Holland).

The Amsterdam and countryside tour could include a visit to Hoorn.
Amsterdam, Windmills and Countryside Tour Hoorn, one of our main cities of the 17th century Golden Age.

United East Indian Company Hoorn

Je voelt nog steeds de Gouden Eeuw in Hoorn, een stad aan het IJsselmeer. In de 17e eeuw was Hoorn een belangrijk centrum voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), waarbij walvisvangst de belangrijkste activiteit was. Dit gebeurde rond Groenland van juni tot september.
Hoorn heeft veel monumenten en kerken uit deze periode. De Hoofdtoren, een verdedigingswerk gebouwd in 1532, diende later als kantoor van de VOC.
In 1573 vond de Slag op de Zuiderzee plaats voor de kust van Hoorn tegen de Spanjaarden. De verslagen commandant, Graaf Bossu, werd drie jaar in Hoorn gevangengehouden. In 1613 werd een rij mooie huizen met plaquettes ter nagedachtenis aan de slag gebouwd.
De Roode Steen, genoemd naar het bloedvergieten tijdens executies, herbergt het Westfries Museum, dat de Gouden Eeuw en de zeevaartgeschiedenis van Hoorn beschrijft. Bij De Waag, gebouwd in 1609, werden eeuwenlang Nederlandse kazen gewogen, en de kaasmarkt van Hoorn is de oudste van Nederland.
Een standbeeld van Jan Pieterszoon Coen, een bekende figuur uit Hoorn, staat in de stad, hoewel hij nu controversieel is. De politiek correcte gemeente heeft een verklarende tekst op de sokkel geplaatst: “Volgens critici verdient Coens gewelddadige handelsbeleid in de Indische archipel geen eerbetoon.”

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Broek in Waterland

broek in waterland architecture colors and style of houses

Blog by Private Tours Holland:
Before the polder areas were reclaimed, Broek in Waterland was a prosperous village connected to the Zuiderzee, making it a hub for trade and fishing. This connection significantly contributed to the village’s wealth and development.
In the village center, you’ll find beautiful 17th and 18th-century wooden houses, painted in gray, green, or blue pastel shades. These charming houses reflect the architectural style of the time and add to the village’s picturesque quality.
The late Gothic Broekerkerk, a centerpiece of Broek in Waterland, features stained glass windows from 1640 that depict the village’s history. Its tower, visible from afar, has served as a guiding beacon for residents and visitors.
A notable historical figure from Broek in Waterland is Neeltje Pater. Her grave, located in the Broekerkerk cemetery, marks a woman who was a shareholder of the Dutch East India Company. She owned 16 merchant ships and had a fortune of 8 million guilders, highlighting her significant role in maritime trade.
Visitors to Broek in Waterland can enjoy the village’s serene beauty and explore its rich history. The village offers a glimpse into the past, showing how trade, architecture, and individual enterprise shaped its development. Walking through its streets, one can almost hear the echoes of bustling markets and shipyards.
Broek in Waterland stands as a living museum, preserving its prosperous past while continuing to charm and educate visitors.
(Text blog Hans Langh Private Tours Holland).

Broek in Waterland is so beautiful that we include a visit during all our tours.
We love it.

https://www.laagholland.com/en

Voordat de poldergebieden werden ingepolderd, was Broek in Waterland een welvarend dorp verbonden met de Zuiderzee, waardoor het een knooppunt was voor handel en visserij. Deze verbinding heeft aanzienlijk bijgedragen aan de rijkdom en ontwikkeling van het dorp.
In de dorpskern vind je prachtige houten huizen uit de 17e en 18e eeuw, geschilderd in grijze, groene of blauwe pasteltinten. Deze charmante huizen weerspiegelen de bouwstijl van die tijd en dragen bij aan de pittoreske kwaliteit van het dorp.
De laatgotische Broekerkerk, een middelpunt van Broek in Waterland, heeft glas-in-loodramen uit 1640 die de geschiedenis van het dorp weergeven. De toren, die al van ver zichtbaar is, heeft gediend als baken voor bewoners en bezoekers.
Een opmerkelijk historisch figuur uit Broek in Waterland is Neeltje Pater. Haar graf, gelegen op de begraafplaats van de Broeker kerk, markeert een vrouw die aandeelhouder was van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ze bezat 16 koopvaardijschepen en had een fortuin van 8 miljoen gulden, wat haar belangrijke rol in de maritieme handel onderstreepte.
Bezoekers van Broek in Waterland kunnen genieten van de serene schoonheid van het dorp en de rijke geschiedenis ontdekken. Het dorp biedt een kijkje in het verleden en laat zien hoe handel, architectuur en individueel ondernemerschap de ontwikkeling ervan vormden. Als je door de straten loopt, kun je bijna de echo’s horen van drukke markten en scheepswerven.
Broek in Waterland is een levend museum dat zijn welvarende verleden bewaart en tegelijkertijd bezoekers blijft verwonderen.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Volendam

vd5 volendam flat bottom former fishing boat

In the middle of Volendam, along the harbour is a green building that once was the fish auction. In 1932 however the Zuiderzee was closed off from the North Sea. Since then the main activity is fishing of eel.
Very worthwhile to visit is the brown cafe Spaander. Since the nineteen hundreds it was a meeting point of impressionist painters and many of them donated paintings to the owner Leendert Spaander.
Volendam is still number one or two on the list of ‘things to do in Holland’ for foreign tourists.
The real attraction, however, are the people of Volendam themselves, who form a very closed community.
They have their own dialect and Monday is still laundry day. The traditional costumes can only be seen on Sundays among the church goers.

On our countryside tours checking out the Volendam harbour is a must do.

https://www.vvvedamvolendam.nl/en

Midden in Volendam, langs de haven, staat een groen gebouw dat ooit de visafslag was. In 1932 werd de Zuiderzee echter afgesloten van de Noordzee. Sindsdien is de hoofdactiviteit het vissen op paling.
Zeer de moeite waard om te bezoeken is een van de bruine cafés. Spaander bijvoorbeeld was sinds de negentiende eeuw een ontmoetingsplaats van impressionistische schilders en velen van hen schonken schilderijen aan de eigenaar Leendert Spaander.
Volendam staat nog steeds nummer één of twee op de lijst van ‘dingen om te doen in Nederland’ voor buitenlandse toeristen.
De echte aantrekkingskracht zijn echter de Volendammers zelf, die een zeer gesloten gemeenschap vormen.
Ze hebben hun eigen dialect en maandag is het nog steeds wasdag. De klederdracht is alleen op zondag te zien onder de kerkgangers.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

de Haar Castle Utrecht

red and white are the colours of the family, the castle and rose garden

De Haar Castle Utrecht, is the ideal image of a medieval fortress with gates, drawbridges, towers and ramparts and moats. It is surrounded by old gardens with impressive trees, and ponds.
It was originally founded in the late 1300’s by the van de Haar family and by 1449, the castle became the property of the Van Zuylen family thru marriage.
French troops attacked the castle during the years 1672 and 1673. After that it was left in a poor state of repair and was neglected for 200 years.
Castle De Haar is located in the province of Utrecht. The village Haarzuilen was relocated to lay out the gardens, except for the chapel.
Baron Thierry Frederic Etienne Hélin van Zuylen van Nijevelt van de Haar married Hélène Caroline Betty Louise de Rothschild and from that moment on money was not an issue any more.
De Haar renovation started from 1892 and are the work of Dutch architect Pierre Cuypers, in a Neo-Gothic restoration project funded by the Rothschild family.
The motto of the Van Zuylen van Nijevelt van de Haar family is ‘Non Titubans’ meaning ‘I will not be destabilised’.
The colours of the family are red and white.
Members of the Van Zuylen van Nijevelt family still live in the castle every month of September.
In addition, the castle can be rented for weddings and special events such as the ‘the Elf Fantasy Fair’, with medieval music, theater performances, dance and lectures.

We can include a visit to the Haar castle in the itinerary of the Countryside tours or the Hague and Delft tours.

https://www.visitutrechtregion.com/en/locations/1749728956/castle-de-haar-1

Kasteel De Haar Utrecht, is het ideale beeld van een middeleeuwse vesting met poorten, ophaalbruggen, torens en wallen en grachten. Het wordt omgeven door oude tuinen met indrukwekkende bomen en vijvers.
Het werd oorspronkelijk eind 1300 gesticht door de familie van de Haar en in 1449 werd het kasteel door huwelijk eigendom van de familie Van Zuylen.
Franse troepen vielen het kasteel aan in de jaren 1672 en 1673. Daarna werd het in slechte staat van onderhoud achtergelaten en werd het 200 jaar lang verwaarloosd.
Kasteel De Haar ligt in de provincie Utrecht. Het dorp Haarzuilen werd verplaatst om de tuinen aan te leggen, met uitzondering van de kapel.
Baron Thierry Frederic Etienne Hélin van Zuylen van Nijevelt van de Haar trouwde met Hélène Caroline Betty Louise de Rothschild en vanaf dat moment was geld geen issue meer.
De renovatie van De Haar begon in 1892 en is het werk van de Nederlandse architect Pierre Cuypers, in een neogotisch restauratieproject gefinancierd door de familie Rothschild.
Het motto van de familie Van Zuylen van Nijevelt van de Haar is ‘Non Titubans’, wat betekent ‘Ik laat me niet destabiliseren’.
De kleuren van de familie zijn rood en wit.
Iedere maand September wonen er nog leden van de familie Van Zuylen van Nijevelt in het kasteel.
Daarnaast is het kasteel te huur voor bruiloften en speciale evenementen zoals de ‘de Elf Fantasy Fair’, met middeleeuwse muziek, theatervoorstellingen, dans en lezingen.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Ouderkerk at the Amstel

wooden drawbridge near ouderkerk at the amstel river

Ouderkerk at the Amstel is two centuries older than Amsterdam and it is the place where the Lords of Amstel, the rulers of Amsterdam, built their castle.
The most interesting monument is the Jewish cemetery Beth Haim dating from 1614.
In the past, the Sephardic Jewish dead were carried by barge to their last destination outside the city. The old entrance was therefore on the river side and not on the street side.
It is the oldest Jewish cemetery in the Netherlands with more than 30,000 graves, many with beautifully carved gravestones.
Part of Ouderkerk is De Ronde Hoep, a unique polder. This is the largest completely undeveloped meadow area in West Netherlands, with an almost untouched medieval plot pattern. Like wheel spokes, the ditches come together in one point.
The natural value of the polder is very great, but the polder still functions as an inundation area, if Amsterdam is threatened to flood.

https://www.iamsterdam.com/en/plan-your-trip/day-trips/castles-and-gardens/ouderkerk-aan-de-amstel

Ouderkerk aan de Amstel is twee eeuwen ouder dan Amsterdam en het is de plek waar de Heren van Amstel, de heersers van Amsterdam, hun kasteel bouwden.
Het meest interessante monument is de Joodse begraafplaats Beth Haim uit 1614.
In het verleden werden de Sefardisch joodse doden per schip naar hun laatste bestemming buiten de stad vervoerd. De oude entree lag dus aan de rivierzijde en niet aan de straatzijde.
Het is de oudste Joodse begraafplaats van Nederland met ruim 30.000 graven, waarvan vele met prachtig bewerkte grafstenen.
Onderdeel van Ouderkerk is De Ronde Hoep, een unieke polder. Dit is het grootste geheel braakliggende weidegebied van West-Nederland, met een vrijwel onaangeroerd middeleeuws kavel patroon. Net als wielspaken komen de greppels op één punt samen.
De natuurwaarde van de polder is zeer groot, maar de polder functioneert nog steeds als inundatie gebied als Amsterdam onder water dreigt te staan.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Edam

houses along canal at voorhaven in old edam

Edam was a prosperous trading port, in the 16th century. Located on the current IJsselmeer, it was the ideal places for the cheese market. Nowadays being held on Wednesdays in July and August.
One of the oldest houses, dating from 1530, in Edam is the leaning warehouse with the stepped gable.
Beautiful sights are its draw-bridges, like the Kwakelbrug, the tea houses and the summerhouses from the 18th and 19th centuries.
Highlights are also the late-Gothic Grote Kerk, the 15th-century town hall and the home for the elderly with it’s beautiful garden.
Once upon a time, Edam was the place where the famous cheese was produced and traded. The cheese is characterised by its round shape, the size of a cannonball. A red or yellow wax layer protects and insulates the soft, tasty cheese.
Edam is also part of the Defense Line of Amsterdam. Of strategic, military importance due to its location on the Zuiderzee.


Edam is one of the most picturesque places to visit in Holland and is included in most of our private tours.

https://www.iamsterdam.com/en/plan-your-trip/day-trips/old-holland/picturesque-villages/edam

Edam was in de 16e eeuw een welvarende handelshaven. Gelegen aan het huidige IJsselmeer was het de ideale plek voor de kaasmarkt. Tegenwoordig wordt het gehouden op woensdagen in juli en augustus.
Een van de oudste huizen uit 1530 in Edam is het scheve pakhuis met de trapgevel.
Prachtige bezienswaardigheden zijn de ophaalbruggen, zoals de Kwakelbrug, de theehuizen en de zomerhuizen uit de 18e en 19e eeuw.
Hoogtepunten zijn verder de laatgotische Grote Kerk, het 15e-eeuwse stadhuis en het bejaardentehuis met prachtige tuin.
Eens was Edam de plaats waar de beroemde kaas werd geproduceerd en verhandeld. De kaas kenmerkt zich door de ronde vorm ter grootte van een kanonskogel. Een rode of gele wax laag beschermd en isoleert de zachte, smaakvolle kaas.
Edam is ook onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Van strategisch, militair belang door de ligging aan de Zuiderzee.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

De Rijp

city hall and houses refected in canal de Rijp

De Rijp is one of the most picturesque towns of North Holland and undiscovered.
This is is the town of Jan Leeghwater, holland’s famous water engineer from the golden age. But also a genial mill building engineer.
De Rijp, Graft, Noordeinde are beautiful historic villages surrounded by an open landscape with wide views. Ditches, tight waterways, pumping stations, traditional windmills and peat meadows.
So a real hidden gem located between the Beemster and the Schermer Polders.
The coat of arms of De Rijp shows it’s fishing history of herring and whaling.
The reclamation of the three surrounding lakes brought an end to an open connection with the Zuiderzee.
The townscape is protected and the Town Hall dating from 1630, designed by the water management engineer and villager Jan Adriaanszoon Leeghwater, is the most important monument.
The first European to arrive in Korea, with the VOC, was a resident of De Rijp.
Jan Janszoon Weltevree made a career as an advisor to the king.
His Korean name is Pak Yon and in De Rijp he has his own very modern statue.

We will drive a scenic countryside route from the Schermer windmills to Beemster Polder, passing the town of De Rijp.

Alkmaar and surroundings: Graft – de Rijp.

De Rijp is een van de meest pittoreske stadjes van Noord-Holland en nog onontdekt.
Dit is de stad van Jan Leeghwater, Nederlands bekendste water ingenieur uit de gouden eeuw.
Maar ook een geniale molenbouwer.
De Rijp, Graft, Noordeinde zijn prachtige historische dorpen omringd door een open landschap met weidse vergezichten. Sloten, krappe vaarwateren, gemalen, traditionele windmolens en veenweiden.
Een echte verborgen parel dus gelegen tussen de Beemster en de Schermer polders.
Het wapen van De Rijp toont de visserij geschiedenis van de haring- en walvisvangst.
Door de inpoldering van de drie omliggende meren kwam er een einde aan de open verbinding met de Zuiderzee.
Het stadsbeeld is beschermd en het stadhuis uit 1630, ontworpen door waterstaatsingenieur en dorpeling Jan Adriaanszoon Leeghwater, is het belangrijkste monument.
De eerste westerling die in Korea arriveerde, met de VOC, was een inwoner van de Rijp.
Jan Janszoon Weltevree maakte een carrière als adviseur van de koning.
Zijn Koreaanse naam is Pak Yon en in de Rijp heeft hij zijn eigen, zeer moderne, standbeeld.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Beemster polder reclaimed land

dike with a row of willow trees and grazing sheep in beemster polder

Windmills were invented that could pump up water and this was a breakthrough in the battle against flooding. First a dike was built around the lake, the water was pumped out en the land cultivated.
From the 13th century, the Beemster was an inland sea and connected to the Zuiderzee.
In 1607 a number of Amsterdam merchants were given a permit to drain the lake.
In 1612 the work was finished with the 43 windmills.
The new land was divided into rectangular lots of 934 by 934 meters, among the investors.
The soil was very fertile and the merchants and farmers built beautiful country estates.
The first village in the Beemster Polder was Middenbeemster and is the center of the polder.
The Beemster is twice on the UNESCO World Heritage List. Such as the Beemster polder and five bastions (Middenweg, Marken-binnen, Purmerend, Jisperweg and Spijkerboor) as part of the Defence Line of Amsterdam.
Private tour Holland will include a visit to Beemster polder.

All information about the Beemster polder reclaimed land.

On our countryside tours we will visit the agricultural Beemster Polder, Unesco heritage.

Er werden windmolens uitgevonden die water konden oppompen en dit was een doorbraak in de strijd tegen overstromingen. Eerst werd er een dijk rond het meer gebouwd, het water weggepompt en het land bebouwd.
Vanaf de 13e eeuw was de Beemster een binnenzee en verbonden met de Zuiderzee.
In 1607 kregen een aantal Amsterdamse kooplieden vergunning om het meer droog te leggen.
In 1612 waren de werkzaamheden met de 43 windmolens voltooid.
De nieuwe grond werd onder de investeerders verdeeld in rechthoekige percelen van 934 bij 934 meter.
De grond was zeer vruchtbaar en de kooplieden en boeren bouwden prachtige landgoederen.
Het eerste dorp in de Beemster polder was Middenbeemster en vormt het centrum van de polder.
De Beemster staat tweemaal op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Zoals de Beemster polder en vijf bastions (Middenweg, Marken-binnen, Purmerend, Jisperweg en Spijkerboor) als onderdeel van de Stelling van Amsterdam.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Monnickendam

at the sluice of the monnickendam harbour

The origin of the name Monnickendam comes from the monks who traded agricultural products here.
There has always been a thriving maritime shipping and Baltic trade and even today there are still active shipyards and eel smokehouses.
Highlights are the Sint Nicolaaskerk and the Speeltoren with a carillon from 1596.
In the facade of the town hall a monk is depicted, the symbol of the city.
Classic flat-bottom boats depart daily for boat trips on the Markermeer.
On October the 11th, 1572, the Battle of the Zuiderzee took place off the coast of Monnickendam. An important victory for the Dutch over the Spaniards during the Eighty Years’ War. The hero of the day was Jan Haring, who captured the flag of the Spanish flagship. His death as a result. The victory is reason enough to commemorate Holland’s struggle and freedom.

More about our towns around the IJselmeer.

Monnickendam will always be included in our countryside tours.
It is located close to Amsterdam
.

De oorsprong van de naam Monnickendam komt van de monniken die hier landbouwproducten verhandelden.
Er is altijd een bloeiende zeevaart en Baltische handel geweest en zelfs vandaag de dag zijn er nog steeds actieve scheepswerven en palingrokerijen.
Hoogtepunten zijn de Sint Nicolaaskerk en de Speeltoren met een beiaard uit 1596.
In de gevel van het stadhuis is een monnik afgebeeld, het symbool van de stad.
Dagelijks vertrekken klassieke platbodems voor vaartochten op het Markermeer.
Op 11 Oktober 1572 vond voor de kust van Monnickendam de slag om de Zuiderzee plaats. Een belangrijke overwinning voor de Hollanders op de Spanjaarden gedurende de tachtig jarige oorlog. Held van de dag was Jan Haring, die de vlag van het Spaanse vlaggeschip buit maakte. Hij kwam hierbij om het leven. De overwinning is reden genoeg om Hollands strijd en vrijheid te herdenken.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland