Category Archives: Leiden highlights

7 Best Places to Go in Leiden.
Wondering where should I travel in the Netherlands?
Don’t worry, Hans Langh Private Tours Holland has listed some great options in this blog. Pieterskerk. Pilgrim fathers. Leiden University.
Leiden highlights: museums, canals and history.

tulips and windmill at Hans Langh's Great Amsterdam Private Holland Tour.

Our Private Tours Holland by Hans Langh

Leiden museums

boerhaave museum shows technolgy of the dutch golden age leiden museums

The main Leiden museums are:
Museum Naturalis is about the evolution of animals, plants and all other life. The collection is one of the largest in the world with 42 million objects. To see are 14.6 million insects, 125 thousand fish, 60 thousand reptiles and amphibians, 380 thousand birds, and 50 thousand mammals. The most impressive is the skeleton of the Tyrannosaurus rex.
The Archeology Museum is the Dutch national archeology museum. Collections from Ancient Egypt and Greece. But also Dutch excavations from pre-history to the Middle Ages.
Molen de Valk, dating from 1743, is a Mill Museum. The seven-storey mill was built in just 3 months. Grain was milled until 1925. The miller’s tools from the last three centuries are on display.
The Pijpenkabinet has a collection of 7500 pipes and provides information about the manufacture of clay pipes. It is located in the beautiful Meermansbrug courtyard.
Leiden American Pilgrim Museum. Leiden was a city of freethinkers and hundreds of persecuted believers moved to Leiden. John Robinson was one of their leaders. As long as they practiced their religion in silence, almost every group, even Catholics, could settle in Leiden. From Leiden, via Delfshaven and Southhampton, they left for the new country of America in 1620 to start a new life there. Presidents Bush and Barack Obama are descendants of this group.
Rembrandt van Rijn grew up in Leiden. The Young Rembrandt Studio is now a museum and is housed in the studio of Jacob van Swanenburgh, his most important teacher. The artist spent te rest of his life in rich Amsterdam where were more opportunities.
Corpus is a museum full with medical facts and human anatomy. You learn about the body parts, how they work and how they stay healthy. From toe to brain.

A selection of the best museums in Leiden is included in our tour. Most interesting is the American Pilgrim history.

https://www.visitleiden.nl/en/culture/museums

De belangrijkste Leidse musea zijn:
Museum Naturalis gaat over de evolutie van dieren, planten en al het andere leven. De collectie is met 42 miljoen objecten een van de grootste ter wereld. Er zijn 14,6 miljoen insecten, 125 duizend vissen, 60 duizend reptielen en amfibieën, 380 duizend vogels en 50 duizend zoogdieren te zien. Het meest indrukwekkend is het skelet van de Tyrannosaurus rex.
Het Archeologisch Museum is het nationale archeologie museum van Nederland. Collecties uit het oude Egypte en Griekenland. Maar ook Nederlandse opgravingen vanaf de prehistorie tot de middeleeuwen.
Molen de Valk, daterend uit 1743, is een Molenmuseum. De zeven verdiepingen tellende molen werd in slechts 3 maanden gebouwd. Tot in 1925 in gebruik om graan te malen. Er worden molenaars werktuigen uit de afgelopen drie eeuwen tentoongesteld.
Het Pijpenkabinet heeft een collectie van 7500 pijpen en geeft informatie over de vervaardiging van kleipijpen. Het is gelegen in het prachtige hofje Meermansbrug.
Leids Amerikaans Pilgrim Museum. Leiden was een stad van vrijdenkers en honderden vervolgde gelovigen trokken naar Leiden. John Robinson was een van hun leiders. Zolang ze hun religie in stilte beoefenden, kon vrijwel elke groep, zelfs katholieken, zich in Leiden vestigen. Vanuit Leiden vertrokken ze in 1620 via Delfshaven en Southhampton naar het nieuwe land Amerika om daar een nieuw leven te beginnen. Presidenten Bush en Barack Obama zijn afstammelingen van deze groep.
Rembrandt van Rijn groeide op in Leiden. De Jonge Rembrandt Studio is nu een museum en is gehuisvest in het atelier van Jacob van Swanenburgh, zijn belangrijkste leermeester. De kunstenaar bracht de rest van zijn leven door in het rijke Amsterdam, waar meer mogelijkheden waren.
Corpus is een museum vol medische feiten en menselijke anatomie. Je leert over de lichaamsdelen, hoe ze werken en hoe ze gezond blijven. Van teen tot brein.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Museum The Cloth Hall Leiden

the religious triptych painted by the artist Lucas van Leyden at cloth hall leiden

Leiden was already the center of the cloth industry in the 14th century.
The Cloth Hall from 1640 was an inspection hall for Leiden textiles.
Wool from England was processed, dyed and exported.
Museum the Cloth Hall Leiden also provides information about the city’s history. Well known artists have captured the city, such as Rembrandt, Lucas van Leyden and Jan Steen.
The most important work is a former altarpiece from the Pieterskerk, ‘The Last Judgment’, a triptych by Lucas van Leyden (1526).
In recent decades, the museum has made a number of expansions, of both modern and historic architecture. The 19th century staircase from the Sint Joris doelen, the meeting place of the former Leiden Doelen militia, is decisive.
More recent is the enormous modern expansion, which is inspired by 17th century brick architecture. The archives, storage, offices and restaurant of Museum de Lakenhal are housed here.

https://www.visitleiden.nl/en/locations/3053810059/museum-de-lakenhal

Leiden was al in de 14e eeuw het centrum van de lakenindustrie.
De Lakenhal uit 1640 was een keurzaal voor Leids textiel.
Wol uit Engeland werd verwerkt, geverfd en geëxporteerd.
Museum de Lakenhal Leiden biedt ook informatie over de geschiedenis van de stad. Bekende kunstenaars hebben de stad vastgelegd, zoals Rembrandt, Lucas van Leyden en Jan Steen.
Het belangrijkste werk is een voormalig altaarstuk uit de Pieterskerk, ‘Het Laatste Oordeel’, een drieluik van Lucas van Leyden (1526).
Afgelopen decennia heeft het museum een aantal uitbreidingen gedaan, moderne en historische architectuur. Bepalend is de 19e eeuwse trap uit de Sint Joris doelen, het verenigingsgebouw van de voormalige Leidse schutterij.
Recenter is de enorme moderne uitbreiding, die echter geïnspireerd is op de 17e eeuwse baksteen architectuur. Gehuisvest zijn hier de archieven, opslag, kantoren en restaurant van Museum de Lakenhal.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Hortus Botanicus Leiden

inside a greenhouse of the hortus botanicus leiden are giant lily leaves

The Hortus Botanicus Leiden of the university has an orangery, tropical and subtropical plants and a laburnum from 1601. The lily leaves of the Victoria Amazonica are very special.
It is the oldest botanical garden in the Netherlands, founded in 1590 mainly to research medicinal plants.
The garden was founded by Clusius, who introduced the tulip to the Netherlands.
Not all greenhouses are open to the public because a university garden is where scientific research is done.
The statue near the Hortus is of Mayor van der Werff, who gave his life instead of surrendering Leiden to the Spaniards. Every year on October 3, the victory is festively celebrated with herring and white bread.

https://www.hortusleiden.nl/en/the-hortus/

De Hortus Botanicus Leiden van de universiteit beschikt over een orangerie, tropische en subtropische planten en een gouden regen uit 1601. Heel bijzonder zijn de leliebladeren van de Victoria Amazonica.
Het is de oudste botanische tuin van Nederland, opgericht in 1590 voornamelijk voor onderzoek naar geneeskrachtige planten.
De tuin werd opgericht door Clusius, die de tulp in Nederland introduceerde.
Niet alle kassen zijn open voor publiek, omdat er in een universiteitstuin wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan.
Het standbeeld bij de Hortus is van burgemeester van der Werff, die zijn leven gaf in plaats van Leiden over te geven aan de Spanjaarden. Ieder jaar op 3 oktober wordt de overwinning feestelijk gevierd met haring en witbrood.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Burcht fortress Leiden

view on Leiden from the city wall on top of of the burcht

Leiden had a number of strongholds with city gates and was completely surrounded by a defensive wall.
The Burcht fortress Leiden was a defensive structure. The 17th century gate is decorated with the arms of several mayors.
The typical round castle was built where two arms of the Oude Rijn meet. The Burcht also gave protection against the flooding of the Rhine.
De Gravensteen was also part of the fortress and is a picturesque complex from the 13th-16th centuries, which was used as a court of justice and prison.
Leiden criminals were hanged and exhibited at the Galgenwater, on the Oude Rijn river.
The Fortress is an important icon of Leiden and is located in the heart of the city, close to the Town Hall.
Construction of this defensive fort already started in the 11th century.
Of course increased and strengthened several times. Now it is 12 meters above the surrounding ground level.
Originally surrounded by a moat, but this was filled in in the 17th century.
From the castle you have a beautiful view of the City Hall and the Leiden churches.

Burcht Leiden

Leiden kende een aantal bolwerken met stadspoorten en was geheel omgeven door een verdedigingsmuur.
Het Burchtfort Leiden was een verdedigingswerk. De 17e-eeuwse poort is versierd met het wapen van verschillende burgemeesters.
Op de plek waar twee armen van de Oude Rijn samenkomen, verrees het typische ronde kasteel. De Burcht bood ook bescherming tegen de overstromingen van de Rijn.
Ook De Gravensteen maakte deel uit van de vesting en is een pittoresk complex uit de 13e-16e eeuw, dat in gebruik was als gerechtshof en gevangenis.
Leidse criminelen werden opgehangen en tentoongesteld aan het galgenwater, aan de Oude Rijn.
De Burcht is een belangrijk ikoon van Leiden en is gelegen in het hart van de stad, dicht bij het Stadhuis.
In de 11e eeuw is men al begonnen met de bouw van dit defensieve fort.
Natuurlijk verscheidene malen verhoogt en versterkt. Nu ligt hij op 12 meter boven het omliggende maaiveld.
Oorspronkelijk omgeven door een gracht, maar die is in de 17e eeuw gedempt.
Vanaf de Burcht heeft men een mooi uitzicht over het Stadhuis en de Leidse kerken.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Pieterskerk Leiden

little square at pieterskerk once home of the american pilgrim fathers predecessors

The Pieterskerk Leiden from 1121 is the oldest church in Leiden. It is named after the apostle Peter, the patron saint of the city. Jesus said to Saint Peter, ‘I will give you the keys to the Kingdom of Heaven’. Leiden is called ‘key city’ and keys are depicted in the city’s coat of arms.
Once the place where the American Pilgrim Fathers went for prayer.
It is a large church and many university professors are buried there. The most famous graves are those of the painter Jan Steen and the scientist Herman Boerhaave.
The Hooglandse Kerk is also very worth seeing. It is a late Gothic cruciform basilica with an impressive interior. The church also functioned to provide the people of Leiden with water. The large roof of the church collected a lot of rainwater, which was stored in reservoirs.

https://www.visitleiden.nl/en/locations/2974987658/pieterskerk

The main places of worship in the western part of the Netherlands.
For all religions:

Saint John Church Gouda

New Church Delft

Jewish Amsterdam

He Hua Temple Amsterdam

New Bavo Cathedral Haarlem

old Saint Bavo Church Haarlem

Pieterskerk Leiden

New Church Amsterdam

Our Lord at the attic Amsterdam

Saint Nicolas Church Amsterdam

Old Church Delft

Hofjes almshouses Haarlem

Old Church Amsterdam

Laurenskerk Rotterdam

De Pieterskerk Leiden uit 1121 is de oudste kerk van Leiden. Het is vernoemd naar de apostel Petrus, de patroonheilige van de stad. Jezus zei tegen Sint Petrus: ‘Ik zal je de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven’. Leiden wordt ‘sleutelstad’ genoemd en sleutels zijn afgebeeld in het wapen van de stad.
Ooit de plek waar de Amerikaanse Pilgrim Fathers naartoe gingen om te bidden.
Het is een grote kerk en er liggen veel universiteitsprofessoren begraven. De bekendste graven zijn die van de schilder Jan Steen en de wetenschapper Herman Boerhaave.
Ook de Hooglandse Kerk is zeer de moeite waard. Het is een laatgotische kruisbasiliek met een indrukwekkend interieur. De kerk fungeerde ook om de Leidse bevolking van water te voorzien. Het grote dak van de kerk verzamelde veel regenwater, dat werd opgeslagen in reservoirs.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Leiden University

professors of praesidium libertatis on the way to the sweat room leiden university leiden university

Leiden University was founded in 1581 in a monastery as the first university in the Netherlands. Due to the ever-growing number of faculties, many buildings were given a university function and some faculties were built on behalf of the university.
A number of members of the Royal House have lived in Leiden and studied at Leiden University. King Willem Alexander studied history and lived at Rapenburg 116 and Queen Beatrix studied Law and Sociology in Leiden and lived at Rapenburg 45.
Leiden University is ranked number 74 in Best Global Universities.
It’s motto is Praesidium Libertatis – Stronghold of Freedom.

https://www.universiteitleiden.nl/en/about-us

De Universiteit Leiden werd in 1581 in een klooster gesticht als de eerste universiteit van Nederland. Door het steeds groter wordende aantal faculteiten kregen veel gebouwen een universitaire functie en werden sommige faculteiten in opdracht van de universiteit gebouwd.
Een aantal leden van het Koninklijk Huis heeft aan de Universiteit Leiden gestudeerd en in Leiden gewoond. Koning Willem Alexander studeerde geschiedenis en woonde op Rapenburg 116 en Koningin Beatrix studeerde Rechten en Sociologie in Leiden en woonde op Rapenburg 45.
De Universiteit Leiden staat op nummer 74 in de lijst van Best Global Universities.
Het motto is Praesidium Libertatis – Bolwerk van Vrijheid.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

City Hall Leiden

facade of the city hall leiden

The City Hall Leiden is on Breestraat, the main street of Leiden and it has a beautiful Dutch Renaissance facade.
To the left of the platform is the Roepstoel (calling chair), where the end of the Spanish siege was announced in 1574. Leiden was besieged by the Spanish troops for 129 days. A poem of exactly 129 letters on a gable stone tells the story. The liberators of the starving Leiden residents brought herring and white bread with them. Every year on October 3, this is celebrated again with eating herring and white bread.
Close to the town hall is De Waag, a beautiful building from the 17th century. The Boterhal is located at the rear side.
The Koornbrug overlooks the water. This bridge was built to keep the ships with grain dry during rain.

Leiden we could include in the itinerary on our way to the Hague and Delft.

https://www.visitleiden.nl/en/locations/2079752030/stadhuis

Aan de Breestraat ligt het Stadhuis van Leiden, Het is de hoofdstraat van Leiden en heeft een prachtige gevel in de Hollandse Renaissance stijl.
Aan de linker zijde staat de zogenaamde Roepstoel. Hier vanaf werd in 1574 het einde van de Spaanse overheersing aangekondigd.
Leiden werd 129 dagen lang belegerd door de Spaanse troepen. Een gedicht van precies 129 letters op een gevelsteen vertelt het verhaal.
De bevrijders van de hongerende Leidenaren brachten haring en wit brood met zich mee. Ieder jaar op de 3e oktober wordt dit wederom gevierd met het eten van haring met wit brood.
Vlakbij het stadhuis bevindt zich de Waag, een prachtig zeventiende eeuws gebouw. Aan de achterzijde is de Boterhal te zien.
De Koornbrug kijkt uit over het water. Deze brug werd gebouwd om de schepen met graan droog te houden tijdens regen.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland